Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příplatek společníka mimo základní kapitál pomáhá řešit finanční potřeby z vlastních zdrojů

K fungování udržení i jakémukoli rozvoji jsou v každé obchodní společnosti stále potřeba finanční prostředky. Samozřejmě všude jsou prostředky, jejichž použití je naplánováno a předem se s ním počítá, ale na straně druhé se i v té nejlépe hospodařící firmě objeví nějaká mimořádná akutní finanční potřeba. Pro takové případy je možné samozřejmě použít nějaký úvěr či půjčku, ale prozíravějším zajištěním takových situací pro obchodní společnosti může být příplatek společníka mimo základní kapitál. Potřebná záležitost se pak řeší z vnitřních, zdrojů, nemusí vzniknout dluhy a posílí se vlastní kapitál společnosti.

Příplatek společníka mimo základní kapitál pomáhá řešit finanční potřeby z  2.jpg
Datum článku: 06. 05. 2022

Příplatek společníka mimo základní kapitál může pomáhat při náhlých finančních potížích nebo jen společnosti vylepšuje peněžní tok a posiluje vlastní kapitál

V každém podnikání a tedy i v obchodních společnostech je vždy potřeba odpovědně s rozmyslem a prozíravě řešit otázky finančního zajištění. Je důležité hlídat, aby peněžní tok plynul jak má a pokud možno v něm nevznikaly problémy, a když přece jen nějaký problém přijde, aby byl po ruce fungující a účinný nástroj na jeho řešení.

Přesně takovým účinným pomocníkem při řešení náhlých krátkodobých finančních potíží, zejména ve společnostech s ručením omezeným ale i v akciových společnostech, může být příplatek společníka mimo základní kapitál. Tento příplatek k základnímu kapitálu nad společníkův vklad vždy posiluje vlastní kapitál společnosti její finanční možnosti a nezávislost na vnějších zdrojích a současně v případě potřeby právě  pomůže i s řešením nenadále finanční potřeby bez úvěrů a zadlužení.

Uvedený příplatek je právem nebo může být také povinností společníka vložit do fondů obchodní společnosti peníze navíc mimo základní kapitál nad společníkův základní vklad. Poskytnutý příplatek se po vložení stává majetkem společnosti a součástí jejího kapitálu. Zároveň se však poskytnutím daného příplatku nijak nezvyšuje postavení daného společníka ve společnosti.

Příplatek mimo základní kapitál může být poskytnut dobrovolně, ale může být i povinný čili nařízen společenskou smlouvou

Příplatek společnosti může společník poskytovat zcela dobrovolně, ale stejně tak může být poskytování společníkovi povinně nařízeno společenskou smlouvou. Obě varianty jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích § 162 a 163.

Dobrovolný příplatek může společník poskytnout společnosti kdykoli na základě vlastního rozhodnutí, nikdo jej nenařizuje. I dobrovolný příplatek se však poskytuje na základě smlouvy mezi společníkem a společností.

Smlouva o dobrovolném poskytnutí příplatku nemá zákonem stanovenu žádnou zvláštní formu. Může, ale nemusí stanovit účel poskytnutí příplatku. Pokud se jedná o dobrovolný příplatek poskytnutý ve společnosti s ručením omezeným, je nutné, aby jednatel společnosti před poskytnutím příplatku vyslovil souhlas s jeho poskytnutím.

Povinný čili nařízený příplatek je takový příplatek k základnímu kapitálu, jehož poskytnutí je společníkovi nařízeno povinně ustanovením společenské smlouvy. V případě akciové společnosti je povinnost příspěvku nařízena stanovami. Při povinném příplatku musí být vymezena celková povinná výše příplatku čili limit, který nesmí příplatky přesáhnout. Vymezeno musí být také to, zda se povinný příplatek týká všech podílů či jen některých.

Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, váže se příplatková povinnost k velikosti podílů.

Dobrovolný příplatek může mít případně i nepeněžitou formu například nemovitosti. Před poskytnutí dané formy příplatku je však opět nutný souhlas jednatele s poskytnutím tohoto příplatku. Před poskytnutím nepeněžitého příplatku musí být tento příplatek vždy oceněn soudním znalcem.

Povinný příplatek však nepeněžitou formu mít nemůže, vždy musí jít o peněžitou formu.

Příplatek může být společníkovi případně vrácen

Příplatek může společnost společníkovi či společníkům celý nebo částečně vrátit zpět. Zákon však společnosti, žádnou takovou povinnost přímo neukládá. Čili vrácení je možné v případě dobrovolného i povinného příplatku, ale není zákonem stanoveno a záleží tedy na tom co má společnost ohledně dané záležitosti ukotveno ve společenské smlouvě. Na straně druhé, aby společnost mohla příplatek nebo jeho část společníkovi vrátit, nesmí takové vrácení způsobit společnosti úpadek. Před rozhodnutím o vrácení příplatku si musí firma udělat takzvaný insolvenční test dle § 40 zákona o obchodních korporacích a postupovat dle jeho výsledku.

Pokud dojde k převodu podílu na jinou osobu, přejde na tuto osobu také případné právo na vrácení příplatku

Příplatek společníka je vázán na jeho obchodní podíl, ale nikoli na osobu společníka samotného. Pokud dojde k převodu podílu ve společnosti na jinou osobu, přechází s podílem na danou osobu. Pokud tedy po převodu podílu, bude společnost případně vracet poskytnuté příplatky, bude částku odpovídající danému podílu vyplácet novému nabyvateli podílu, nikoli osobě, která společnosti, příplatek vázaný na daný podíl poskytla.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Datum článku: 14. 03. 2024

Zákoník práce stanovuje jasné omezení a pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou tak, aby se…

Více informací
Prostředky v advokátní úschově je důležité sledovat

Prostředky v advokátní úschově je důležité sledovat

Datum článku: 28. 02. 2024

Advokátní úschova představuje důležitý nástroj, jenž se využívá pro dočasné uložení finančních prostředků…

Více informací