Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň podnikatelům převážně provozujícím dopravu

Podnikatelé provozující podnikatelskou činnost převážně v oblasti dopravy si mohou v zdaňovacím období únor až srpen 2022 respektive v daných měsících požádat o prominutí úroků z prodlení a prominutí úroků z posečkání na DPH pokud dojde k pozdní úhradě daně, které se uvedené úroky týkají.

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň podnikatelům převážně  2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2022

Ministr financí promine tuzemským podnikatelům v dopravě kvůli válce na Ukrajině případnou pozdní platbu DPH

O tom, že válečný konflikt na Ukrajině často velmi nepříjemně zasahuje také do tuzemského podnikání a plnění povinností tuzemským podnikatelům se za poslední měsíc mluvilo již několikrát. Jednou z oblastí podnikání, která problémy spojené s oním válečným konfliktem vnímá velmi citelně je oblast dopravy a dopravních služeb.

Z uvedeného důvodu tedy vydal ministr financí ČR mimořádné rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň v oblasti DPH pro podnikatele, jejichž podnikání se odehrává převážně v oblasti jakékoli dopravy, pokud u nich dojde v měsících únor 2022 až srpen 2022 k pozdní úhradě daně.

Promíjet se bude plátcům DPH i identifikovaným osobám úrok z prodlení a úrok z posečkané částky § 252 a § 253 daňového řádu pokud:

převažující část jejich podnikatelských příjmů za první či druhé čtvrtletí roku 2022 pochází z oblasti (jakékoli) dopravy,

skutečnost, že převažující část těchto příjmů u něho pochází z dopravy, oznámí podnikatel místně příslušnému finančnímu úřadu v souladu s § 71 daňového řádu ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH za předmětné zdaňovací období a

k úhradě celé částky daně za předmětné období dojde nejpozději do 31. 10. 2022.

Pokud tedy budou u podnikatele splněny výše popsané podmínky, úroky při pozdní úhradě daně, budou podnikateli prominuty, ale daňová přiznání k DPH musí být přitom řádně podána v zákonných lhůtách. Znamená to, že podnikatel se může s plněním povinnosti úhrady daně opozdit a za toto opoždění nebude sankcionován, ale povinnost úhrady daně musí řádně splnit v dodatečné lhůtě, čili do výše uvedeného konce října.

O uvedené prominutí si podnikatel požádá oznámením správci daně, že splňuje podmínky pro toto prominutí

Podnikatelé, kteří chtějí uvedeného prominutí využít a splní jeho podmínky, musí samozřejmě správce daně informovat o tom, že  danou možnost využijí. Uvedené oznámení provedou tak, že správci daně zašlou zprávu, že jsou daňovým subjektem, jehož převážná část podnikatelských příjmů v předmětném období pocházela z oblasti dopravy a splňují podmínky pro výše uvedené prominutí. Toto oznámení lze odeslat správci daně kterýmkoli z prostředků dle § 71 daňového řádu. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Daňový kalendář - kdy platit jaké daně a na co si dát pozor

Přehledný daňový kalendář, který vás upozorní na všechny důležité lhůty a termíny. Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit. Používejte náš daňový kalendář a už vám nikdy nic neunikne. Daňový kalendář pro každý aktuální rok stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické. Upozorńuje na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů. 

 

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Datum článku: 22. 03. 2023

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají více datových schránek a současně od roku 2023 také povinnost podávat…

Více informací
Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací