Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň podnikatelům převážně provozujícím dopravu

Podnikatelé provozující podnikatelskou činnost převážně v oblasti dopravy si mohou v zdaňovacím období únor až srpen 2022 respektive v daných měsících požádat o prominutí úroků z prodlení a prominutí úroků z posečkání na DPH pokud dojde k pozdní úhradě daně, které se uvedené úroky týkají.

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň podnikatelům převážně  2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2022

Ministr financí promine tuzemským podnikatelům v dopravě kvůli válce na Ukrajině případnou pozdní platbu DPH

O tom, že válečný konflikt na Ukrajině často velmi nepříjemně zasahuje také do tuzemského podnikání a plnění povinností tuzemským podnikatelům se za poslední měsíc mluvilo již několikrát. Jednou z oblastí podnikání, která problémy spojené s oním válečným konfliktem vnímá velmi citelně je oblast dopravy a dopravních služeb.

Z uvedeného důvodu tedy vydal ministr financí ČR mimořádné rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň v oblasti DPH pro podnikatele, jejichž podnikání se odehrává převážně v oblasti jakékoli dopravy, pokud u nich dojde v měsících únor 2022 až srpen 2022 k pozdní úhradě daně.

Promíjet se bude plátcům DPH i identifikovaným osobám úrok z prodlení a úrok z posečkané částky § 252 a § 253 daňového řádu pokud:

převažující část jejich podnikatelských příjmů za první či druhé čtvrtletí roku 2022 pochází z oblasti (jakékoli) dopravy,

skutečnost, že převažující část těchto příjmů u něho pochází z dopravy, oznámí podnikatel místně příslušnému finančnímu úřadu v souladu s § 71 daňového řádu ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH za předmětné zdaňovací období a

k úhradě celé částky daně za předmětné období dojde nejpozději do 31. 10. 2022.

Pokud tedy budou u podnikatele splněny výše popsané podmínky, úroky při pozdní úhradě daně, budou podnikateli prominuty, ale daňová přiznání k DPH musí být přitom řádně podána v zákonných lhůtách. Znamená to, že podnikatel se může s plněním povinnosti úhrady daně opozdit a za toto opoždění nebude sankcionován, ale povinnost úhrady daně musí řádně splnit v dodatečné lhůtě, čili do výše uvedeného konce října.

O uvedené prominutí si podnikatel požádá oznámením správci daně, že splňuje podmínky pro toto prominutí

Podnikatelé, kteří chtějí uvedeného prominutí využít a splní jeho podmínky, musí samozřejmě správce daně informovat o tom, že  danou možnost využijí. Uvedené oznámení provedou tak, že správci daně zašlou zprávu, že jsou daňovým subjektem, jehož převážná část podnikatelských příjmů v předmětném období pocházela z oblasti dopravy a splňují podmínky pro výše uvedené prominutí. Toto oznámení lze odeslat správci daně kterýmkoli z prostředků dle § 71 daňového řádu. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Datum článku: 09. 08. 2023

Spory mezi podnikateli ohledně neplnění dohodnutých závazků a z toho vzešlých dluhů jsou velmi nepříjemné, ale…

Více informací
Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Datum článku: 25. 07. 2023

Osoby samostatně výdělečně činné, které si pro podání daňového přiznání zvolily služby daňového poradce,…

Více informací