Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Se zvyšováním kvalifikace může zaměstnavatel souhlasit i nesouhlasit

Zvyšování kvalifikace zaměstnance je jistě záležitost hodnotná a pro zaměstnance přínosná, ale je důležité si jako zaměstnanec uvědomit, že nemusí být vždy potřebná pro zaměstnavatele, čili že zaměstnavatel může se zvyšováním kvalifikace i nesouhlasit. Pokud si chce zaměstnanec zvyšovat kvalifikaci z vlastní vůle a současně s tím být v pracovním poměru, musí mít k danému konání vždy souhlas zaměstnavatele, a jak je neznačeno uvedený souhlas zaměstnavatel udělit může i nemusí.

Se zvyšováním kvalifikace může zaměstnavatel souhlasit i neso 2.jpg
Datum článku: 26. 05. 2022

Zvyšování kvalifikace má zákonem nastavená pravidla, a pokud má probíhat u zaměstnance v pracovním poměru musí s ní zaměstnavatel, ale i zaměstnanec souhlasit

Zvyšování kvalifikace patří dle § 227 zákoníku práce k odbornému rozvoji zaměstnanců. Na první pohled se tudíž může zdát, že jde vždy o záležitost veskrze kladnou a zejména ze strany zaměstnavatelů žádanou a že zvláště pokud se zaměstnanec vzdělávat chce, jde zde vše hladce. Opak však může být pravdou, také ve věci zvyšování kvalifikace mohou nastat nepříjemné problémy, jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance a je pro to velmi důležité vědět, co je ohledně zvyšování kvalifikace stanoveno zákonem, a kde může nastat problém.

Zvýšením kvalifikace dle § 231 zákoníku práce zákon vnímá změnu hodnoty kvalifikace, ale také její získání nebo rozšíření. Současně s tím tentýž zákon dané počínání svazuje s potřebou zaměstnavatele, protože je stanoveno, že zvyšováním kvalifikace je studium, školení či jiná forma přípravy vedoucí k dosažení vyššího stupně vzdělání zaměstnance, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Pokud je zvyšování kvalifikace zaměstnance v souladu s potřebou zaměstnavatele, může a často i probíhá toto zvyšování kvalifikace při práci, právě pokud zaměstnavatel rozhodne, že toto zvýšení, je pro jeho zaměstnance potřebné, plynou z toho jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci zákonem stanovená práva i povinnosti.

Jestliže zaměstnavatel rozhodne, že zvýšení zaměstnancovy kvalifikace je pro něho potřebné a vysloví s daným vzděláváním souhlas, vzniká mu tím ze zákona povinnost umožnit zaměstnanci, aby dané zvyšování kvalifikace mohlo probíhat, to znamená poskytnout zaměstnanci pracovní volno v rozsahu nezbytně nutném k účasti na vyučování, výuce nebo školení. Uvedené volno je zaměstnavatel povinen poskytnout s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. S uvedenou povinností zaměstnavatele je samozřejmě spojeno jeho právo sledovat průběh a výsledky probíhající kvalifikace. Zaměstnanec, pokud se zvýšením kvalifikace souhlasí a koná ji, má v daném případě samozřejmě povinnost plnit řádně povinnosti studia a nezneužít uděleného volna k jiným účelům.

Je třeba zde však uvést také to, že zvyšování kvalifikace není povinnost. Zaměstnanec může konat práci i bez zvýšené kvalifikace a není povinností zaměstnance zvyšovat si kvalifikaci, stejně tak není zákonem vynucenou povinností zaměstnavatele se na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců finančně ani jinak podílet. Znamená to, že zákon nestanoví, že zaměstnavatelé musí zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců a nestanoví ani to, že si zaměstnanci musí kvalifikaci zvyšovat. Se záležitostí zvyšování kvalifikace tedy může i nemusí jedna ze stran přijít, navrhnout ji straně druhé a žádat ji o souhlas. Obě strany mají stejné právo souhlasit i nesouhlasit. Může se tudíž stát, že zaměstnavatel odmítne a nedá souhlas zaměstnanci, který za ním přijde se žádostí, že si chce zvýšit kvalifikaci, ale stejně tak má právo zaměstnanec odmítnout žádost zaměstnavatele, aby si zvyšoval kvalifikaci.

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace může, ale nemusí vždy zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu, v níž jsou stanoveny závazky a práva zaměstnavatele i zaměstnance ze zvyšování kvalifikace plynoucí. Pokud se ohledně zvýšení kvalifikace zaměstnance neuzavírá kvalifikační dohoda, mohou být práva a povinnosti ohledně zvyšování kvalifikace dohodnuta vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel zvyšování kvalifikace zaměstnanci neodsouhlasí, může si zaměstnanec zvyšovat kvalifikaci ve volném čase, ale pracovní povinnosti tím nemohou být dotčeny a zaměstnavatel se nemá povinnost nijak angažovat

Z uvedených řádků tedy jednoznačně plyne, že ne vždy musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem shoda a souhlas se zvyšováním kvalifikace. Zaměstnavatel má právo se rozhodnout, zda je zvyšování kvalifikace v souladu s jeho potřebami a podle toho udělit zaměstnanci souhlas či nesouhlas. Zaměstnanec si nemůže souhlas zaměstnavatele nijak vynucovat, protože vždy zde záleží na dobrovolném uvážení zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel se zvyšováním kvalifikace zaměstnance neudělí souhlas, nemá ani žádné povinnosti vázané k dané situaci a zaměstnanec se jich nedomůže, i když se rozhodne si kvalifikaci zvýšit. Pokud se zaměstnanec rozhodne zvýšit si kvalifikaci, i když souhlas zaměstnavatele nemá, může tak činit jedině ve volném čase, nesmí tím být dotčeny závazky zaměstnanci plynoucí z pracovního poměru a nemůže počítat s podporou zaměstnavatele ve formě studijního volna ani podporou finanční.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací