Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší úvazky než je standardní pracovní doba, mohou od února 2023 začít na dané zaměstnance uplatňovat slevu na sociálním pojištění 5 %. Nejeden zaměstnavatel však zatím stále tápe, od kdy poprvé lze tedy danou slevu použít a na které skupiny zaměstnanců přesně.

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji l 2.jpg
Datum článku: 06. 02. 2023

Slevu na sociálním pojištění na zaměstnance je možné poprvé uplatnit za měsíc únor do 20. března 2023 a jen na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru

Použít uvedenou slevu na sociálním pojištění, což znamená regulérně zaplatit na povinném pojistném zaměstnanců méně, než je standard mohou zaměstnavatelé poprvé za měsíc únor 2023, což znamená do 20. března 2023. Jak již tento portál upozornil v jednom ze svých předchozích článků, tak k tomu, aby zaměstnavatel mohl uvedenou slevu na konkrétního zaměstnance použít, si musí nejdříve podat elektronicky žádost na ČSSZ, že chce tuto slevu uplatnit.

Žádosti je možné již od 1. 2. 2023. Slevu je možné uplatnit pouze na zaměstnance zaměstnávané na klasický pracovní poměr nebo na zaměstnance ve služebním poměru na kratší pracovní dobu, než je oněch zákonem stanovených 40 hodin týdně. Uvedené nižší pojistné na sociální pojištění je možné uplatnit u zaměstnanců, kteří pro zaměstnavatele pracují v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Slevu nelze uplatnit na zaměstnance pracující na dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti.

Slevu lze uplatnit na zaměstnance starší 55 let i mladší než 21 let a na zaměstnance pečující i zaměstnance s postižením

Jak je řečeno výše uvedenou slevu na sociálním pojištění je možné uplatnit pouze u některých skupin zaměstnanců. Jde o zaměstnance, kteří z různých důvodů shánějí práci hůře než je běžné, protože už jsou ve vyšším věku nebo naopak v nízkém věku bez zkušeností nebo potřebují pečovat o děti či nemocné blízké.

Slevu tedy lze uplatnit:

  • na zaměstnance starší 55 let nebo zaměstnance mladší 21 let,
  • zaměstnance rodiče pečující o děti ve věku do 10 let nebo zaměstnance pečující o děti mladší 10 let, kterým nahrazují péči rodičů z rozhodnutí soudu,
  • zaměstnance, kteří pečují o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni závislosti I, II, III, nebo IV osoba blízká se zde posuzuje dle § 24 odst. 1 o důchodovém pojištění,
  • zaměstnance, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem dle § 21 písm.,a) § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
  • na zaměstnance, kteří k zaměstnavateli nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci dle § 109 nebo § 109a v období 12 měsíců před měsícem, za nějž se sleva uplatňuje,
  • na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením dle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Údaje o mzdě či platu zaměstnanců si vždy žádají pečlivou ochranu

Údaje o mzdě či platu zaměstnanců si vždy žádají pečlivou ochranu

Datum článku: 28. 03. 2023

Údaje o mzdách, platech i odměnách zaměstnanců patří také k těm nejcitlivějším záležitostem na každém…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací