Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zkrácené úvazky budou od roku 2023 pro některé skupiny zaměstnanců dosažitelnější, ale s podmínkami

O zkrácené pracovní úvazky je mezi tuzemskými zaměstnanci stále větší zájem, ale zaměstnavatelé je zatím s přílišným nadšením neposkytují. Od roku 2023 by nová zákonná úprava zvýhodňující právě zaměstnavatele, kteří budou dané úvazky poskytovat zvláště některým skupinám pracovníků, by měla situaci změnit. Více šancí na práci na nižší úvazek, dostanou nejen rodiče a pečující osoby, ale také lidé nad 55 let věku nebo mladí čerstvě po škole.

Zkrácené úvazky budou od roku 2023 pro některé skupiny zaměstnanců dosažitelnější, ale  2.jpg
Datum článku: 05. 10. 2022

Sleva na pojistném pro zaměstnavatele by od roku 2023 měla zvětšit počet zkrácených úvazků pro ty, kteří je potřebují a současně i pomoci do práce mladým do 21 let

Zákon zavádějící zvýhodněné pojistné u některých skupin zaměstnanců, kterým zaměstnavatel poskytne zkrácený úvazek a u mladých absolventů škol právě vstupujících na trh práce má nabýt účinnosti počátkem roku 2023.

Zaměstnavatelům, kteří budou poskytovat pracovní uplatnění na zkrácený úvazek lidem na trhu práce znevýhodněným kvůli rodičovství, péči o blízké, věku nad 55 let či zdravotním problémům bude poskytována sleva na povinném pojistném na sociální pojištění 5 procent z úhrnu vyměřovacích základů těchto zaměstnanců. Stejnou slevu si bude moci zaměstnavatel uplatnit také, pokud zaměstná mladého člověka do 21 let, který se v posledních 12 měsících zaregistroval jako uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o rekvalifikaci na úřadě práce. U těchto mladých zaměstnanců nebude podmínkou zkrácený úvazek. To znamená, že tyto mladé zaměstnance může zaměstnavatel přijmout, jak na úvazek zkrácený, tak na úvazek plný a přesto požadovat danou slevu. Opatření má pomoci k získání zaměstnání hlavně absolventům odborných učilišť. Zkrácené úvazky se mají naopak stát dostupnější pro ty osoby, které ze závažných důvodů, nejen třeba zdravotních na plný úvazek pracovat nemohou.

Na uplatnění dané slevy se však budou vztahovat určitá omezení jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Z výše uvedených řádků je tedy jasné, že uvedenou slevu na pojistném nepůjde uplatnit plošně na všechny skupiny zaměstnanců, ale právě jen na výše jmenované skupiny. Dále zaměstnavatelé, kteří si budou chtít toto snížené pojistné uplatnit, nesmí být zaměstnavateli zaměstnávajícími na chráněném trhu práce. Využití slevy musí zaměstnavatel před jejím čerpáním nahlásit na ČSSZ. Na jednoho zaměstnance může dané zvýhodnění čerpat pouze jeden zaměstnavatel. Pokud tedy bude mít zaměstnanec více kratších úvazků u více zaměstnavatelů, přednost v poskytnutí slevy dostane ten ze zaměstnavatelů, který si podal žádost o čerpání na daného zaměstnance jako první. ČSSZ si povede záznam daných žádostí a bude kontrolovat, jak zaměstnavatelé uvedené žádosti podávali.

Na straně zaměstnance bude taktéž platit, že může být uvedená sleva uplatněna pouze na jedna zaměstnání se zkráceným úvazkem. Pokud bude mít zaměstnanec více zaměstnání na zkrácený úvazek u téhož zaměstnavatele, nesmí při uplatnění slevy úhrn vyměřovacích základů ze všech těchto zaměstnání přesáhnout jeden a půl nádobek průměrné mzdy a odpracovaná doba ve všech těchto zaměstnáních nesmí překročit 138 hodin v rámci jednoho měsíce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací