Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Správně uplatňovat zákon o daních z příjmů pomůže pokyn D-22

 

Správně uplatňovat zákon o daních z příjmů pomůže pokyn D-22.jpg
Datum článku: 25. 02. 2015

Správná aplikace některých zákonných ustanovení v praxi, může být občas problém. To platí i v případě zákona o daních z příjmů, kde došlo v minulém roce k mnoha zásadním změnám, které od roku letošního mají fungovat. Z tohoto důvodu vydalo Generální finanční ředitelství ČR nový pokyn D 22, který má pomoci uplatňovat v praxi správně ustanovení zákona o daních z příjmů.

Pomocník pro daňové poplatníky a účetní

Uvedený pokyn lze poprvé použít za zdaňovací období 2014 a je náhradou za stávající pokyn Generálního finančního ředitelství, který nese označení D-6. Podle Generálního finančního ředitelství je totiž velmi důležité, aby byl zajištěn jednotný postup při uplatňování zákona o daních z příjmů. Podle tohoto pokynu platí, že při stanovení nebo výběru daní je potřeba řídit se skutečným obsahem právního úkonu i dalších rozhodných skutečností, které s uvedeným úkonem souvisí, i v případech kdy je úkon pokryt stavem formálně právním a od čistě právního hlediska se liší. Jednotlivé skutečnosti je vždy potřeba posuzovat ve vzájemných souvislostech. Pokyn D-22 by tedy měl pomoci finančním a mzdovým účetním i daňovým poplatníkům řešit nejasné situace.

Příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů

Pokyn vysvětluje, které příjmy konkrétně spadají pod § 7 zákona o daních z příjmů. Důležité je, že dle novely zákona o daních z příjmů, patří do uvedené skupiny příjmů i příjem získaný z podnikání provozovaného bez živnostenského oprávnění.
§ 420 nového občanského zákoníku stanoví, že kdo samostatně vykonává soustavně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Stanovisko expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při ministerstvu spravedlnosti ze dne 9.4. 2014 zní jasně. Nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel i když podniká bez živnostenského oprávnění, když je zákonem vyžadováno je podle § 420 odstavce 1 nového občanského zákoníku považován za podnikatele.
Problém spočíval v tom, že do roku 2013 se příjmy z podnikání bez živnostenského oprávnění na základě soudních rozhodnutí posuzovaly jako příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Od roku 2014 se tento příjem posuzuje a posuzovat bude, jako příjem podle § 7 zákona o daních z příjmů a jako takový uvedený příjem podléhá odvodům daně z příjmů i odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Toto ovlivní i příjmy z nejrůznějších přivýdělků provozovaných bez živnostenského oprávnění, jako je umístění reklamy na vlastním blogu, drobný prodej kosmetiky a podobných případy. Daňová novela i tyto příjmy zahrnula do uváděného § 7 zákona o daních z příjmů.

Bezúročné zápůjčky u zaměstnavatele a úrok obvyklý

Bezúročné zápůjčky a půjčky zaměstnancům od zaměstnavatele a způsob dodanění majetkového prospěchu. Majetkový prospěch ve výši obvyklého úroku, který se daní jako příjem ze závislé činnosti se vypočte z části přesahující 300 000 Kč. Osvobozeny od daně jsou jen bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům u jistiny do 300 000 Kč. V roce 2014 byl majetkový prospěch z bezúročných zápůjček osvobozen bez omezení. Ale u zaměstnanecké půjčky s úrokem nižším než obvyklým se musí v roce 2014 i 2015 dodanit majetkový prospěch do úroku obvyklého. Tak to stanoví upravený § 6 odstavec 9 písmeno v., k úpravě došlo v rámci daňové novely zákona o daních z příjmů a uvedené ustanovení platí od roku 2014.
Pokyn-22 vysvětluje v této souvislosti stanovení úroku obvyklého respektive jeho výše. Úrok obvyklý je takový úrok, který je v období sjednání zápůjčky obvykle používán peněžními ústavy při poskytování obdobných produktů. Jeho výše se nesmí po celou dobu spácení měnit. Vždy je třeba vycházet z výše úroku obvykle používaného v reálnám čase. Zaměstnavatel musí při stanovení úroku vzít v úvahu všechny skutečnosti a vybrat takový produkt, který se nejvíce ztotožňuje s podmínkami za kterých on sám poplatníkovi zápůjčku poskytuje. Vypočtený úrok se použije na nesplacené zůstatky jistin. Dodanění je potřeba provádět nejméně jedenkrát ročně. V případě, že jde o nízkoúročenou zápůjčku, zdanění bude podléhat příjem, který tvoří rozdíl mezi obvyklým ůrokem a nižším sjednaným úrokem.

Vlastní příjmy manžela/manželky s ohledem na uplatnění slevy

V pokynu-22 se také určuje co je dle ustanovení § 35ba odstavec 1 písmeno b, považováno za vlastní příjem manžela/manželky v souvislosti s posuzováním limitu 68 000 Kč při uplatňování nároku na slevu na dani. Problémem totiž velmi často bývá, kam zařadit příjmy za měsíc prosinec, protože příjmy bývají vypláceny zpětně a tedy až v lednu roku následujícího a kam je tedy zařadit z pohledu daní.
V pokynu se uvádí. Do vlastního příjmu manžela/manželky se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období. Za zdaňovací období je v tomto případě považován kalendářní rok od 1.ledna do 31.prosince daného roku. Není rozhodující zda se jedná o příjmy z dávek mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a dalších nebo o jiné příjmy.
Platí tedy, že dávky vyplacené v lednu se započítají do vlastního příjmu manžela/manželky ve zdaňovacím období ve kterém byly vyplaceny. U příjmů ze závislé činnosti podle § 6 se postupuje v souladu s ustanovením § 5 odstavce 4 zákona. Znamená to, že příjmy vyplacené nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období za které náleží, se považují za příjmy dosažené nebo obdržené v tomto období.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Předváděcí akce nejrůznějších prodejců se stále konají a nenahlašují

Předváděcí akce nejrůznějších prodejců se stále konají a nenahlašují

Datum článku: 21. 09. 2018

Na zkažený charakter vedený nekalými pohnutkami některých prodejců bohužel stále neplatí zpřísnění zákonů ani…

Více informací
Zálohu na výživné dítěti nařizuje soud v případech rizikového jednání rodiče

Zálohu na výživné dítěti nařizuje soud v případech rizikového jednání rodiče

Datum článku: 17. 09. 2018

Neplacení povinného výživného jedním rodičů je problém, se kterým se denně potýká mnoho rodičů, kteří jsou…

Více informací
Superhrubá mzda se zatím rušit nebude, protože by to neprospělo rozpočtům

Superhrubá mzda se zatím rušit nebude, protože by to neprospělo rozpočtům

Datum článku: 05. 09. 2018

O zrušení systému superhrubé mzdy se hovoří již delší dobu a předběžně se daný krok plánoval na rok 2020.…

Více informací
Čeští živnostníci v Rakousku si musí dávat při práci pozor na místní zákony

Čeští živnostníci v Rakousku si musí dávat při práci pozor na místní zákony

Datum článku: 04. 09. 2018

Tuzemský živnostník, který chce pracovat v Rakousku, musí nejen perfektně zvládat své řemeslo, ale musí si…

Více informací