Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

V zákoně o evidenci skutečných majitelů budou na podzim 2022 opět změny

Změny zákonů jsou v naší zemi skutečně velmi časté. V červnu to bude teprve rok, kdy začal být účinný Zákon o evidenci skutečných majitelů čili zásadní norma pro obchodní korporace, ale již na podzim 2022 bude nutné provést úpravy této právní normy a nejedna obchodní korporace bude opět muset zkontrolovat a případně přepsat některé údaje v evidenčních zápisech.

V zákoně o evidenci skutečných majitelů budou na podzim 20 2.jpg
Datum článku: 13. 05. 2022

V zákoně o evidenci skutečných majitelů je nutné přepisovat, aby bylo možné čerpat evropské peníze z Národního plánu obnovy

Evropské finanční prostředky z takzvaného Národního plánu obnovy mají i ČR pomoci s rychlejším rozvojem ekonomiky a hospodářským oživením po pandemii. Uvedené dotační prostředky mají mimo jiné sloužit i k rozvoji a restartu podnikatelských aktivit menších i větších společností. K tomu, aby bylo tyto prostředky možné čerpat, je opět nutné sladit tuzemské právní normy s pravidly nastavenými Evropskou Komisí. Úprava je potřebná právě v případě Zákona o evidenci skutečných majitelů. Je třeba ještě lépe vymezit skutečného majitele, aby toto vymezení odpovídalo příslušné směrnici EU a současně také omezit výjimky pro podniky, které nemají skutečného majitele jen na veřejnoprávní právnické osoby dle § 7 Zákona o evidenci skutečných majitelů. Pokud by k úpravám zákona nedošlo, hrozily by komplikace s čerpáním těchto podpůrných peněz a mohlo by dojít i ke kolizní situaci, kdy by bylo nutné již čerpané platby vracet.

Zpřesní se definice skutečného majitele a údaje o něm

V definici skutečného majitele dojde k odstranění matoucího prvku takzvaného koncového příjemce a pojmu osoba s koncovým vlivem. V údajích o skutečném majiteli, majitelích bude podstatné, zda mají přímý či nepřímý vliv v ovládání korporace, zda mají přímý či nepřímý podíl na zisku, hlasovací práva a možnost kontrolovat korporaci. V zásadě půjde jen o administrativní formální změny v zákoně, ale přesto bude třeba zápisy v evidenci skutečných majitelů upravit, tak, aby byly s touto změnou v souladu a odpovídaly nové terminologii.

Nově budou muset mít údaje o skutečném majiteli ve svých listinách i regionální komory, politické strany a hnutí, církve a náboženská uskupení, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek i honební společenstva.

Kde se s údaji o skutečném majiteli trápit nemusí?

Jak je ovšem již naznačeno výše jsou v zákoně o evidenci skutečných majitelů již nyní v § 7 stanoveny výjimky, kdy evidenci skutečného majitele není třeba řešit. Tyto výjimky však mají být nově zúženy, tak, že skutečného majitele nově nemají jen dva typy subjektů. Jedná se o:

stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvkové organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku a také,

české právnické osoby založené či zřízené se zvláštním účelem k uspokojování potřeb obecného zájmu, které jsou založeny či zřízeny a financovány Českou republikou krajem nebo obcí nebo zřízeny mezinárodní smlouvou a v nichž ČR, kraj či obec mohou uplatňovat svůj rozhodující vliv, v případě obchodních korporací a družstev se vyžaduje 100 % účast.

Uvedenými právnickými osobami jsou například školská zařízení zřízená státem či obcí, státní a národní podniky, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti a ústavy jejichž zakladatelem je ČR, kraj nebo obec a další podobné subjekty uvedené ve výše jmenovaném paragrafu.

Další změna se chystá v prodloužení doby, ve které nejsou omezována hlasovací práva

Další změna, k níž má v zákoně dojít je prodloužení doby z patnácti na 30 dnů pro nového skutečného majitele, kdy pro něho neplatí zákaz výkonu hlasovacích práv.

Úprava evidenčních spisů se nebude příliš týkat společností, kterým funguje automatický průpis do evidence, ale ostatní budou muset kontrolovat a přímo požádat o úpravu v zápisu

Popsané změny v zákoně, kterým bude potřeba přizpůsobit zápisy v evidenci skutečných majitelů, nebudou pro většinu podniků zas až tak velkou zátěží, protože díky automatizaci a elektronizaci procesů se již mnoho úprav zvládá prostřednictvím automatického průpisu do této evidence. Některé firmy se složitějšími vlastnickými vazbami se na automatickou cestu spoléhat nemohou a budou si muset úpravu v evidenci skutečných majitelů zajistit u notáře.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací