Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výpůjčka a zápůjčka jsou dva pojmy odlišné právně i daňově

Výpůjčka a zápůjčka věci jsou dva zcela odlišné pojmy nejen z podstaty právního pohledu, na jejich odlišnost je třeba dávat pozor zejména z hlediska daňových povinností i účetních záznamů.

Výpůjčka a zápůjčka jsou  2.jpg
Datum článku: 21. 09. 2021

Výpůjčka se pojí zejména s věcmi a zápůjčka se pojí nejčastěji s peněžními záležitostmi

Zásadní rozdíl mezi výpůjčkou a zápůjčkou je v tom, že předmětem výpůjčky je vždy nezuživatelná (nespotřebovatelná) věc, kterou půjčitel přenechává vypůjčiteli k dočasnému užívání, ale vypůjčitel se nestává vlastníkem dané věci a je povinen vždy vrátit tu samou věc, která mu byla přenechána, u zápůjčky se vydlužitel stává vlastníkem zapůjčené věci a musí vrátit věc stejného druhu.

Při výpůjčce tedy vypůjčitel má právo půjčenou věc používat k účelu, k němuž je určena, ale musí myslet na to, že vždy bude muset tutéž věc vrátit samozřejmě s přiměřeným odpovídajícím opotřebením, protože se nemůže stát jeho majetkem. Po zániku výpůjčky musí být věc v termínu, který byl dohodnut nebo v nejbližší době bez zbytečného odkladu vrácena půjčiteli. Při porušení povinností a případně vzniklé újmě věci má vypůjčitel povinnost újmu půjčiteli nahradit.

Předmětem výpůjčky, je tedy, vždy nezuživatelná věc nejčastěji jsou předmětem výpůjčky nemovitosti, automobily, drobný hmotný majetek a podobné záležitosti. Výpůjčka musí být ze zákona vždy bezúplatná. Zákon nevyžaduje jednoznačně pro smlouvu o výpůjčce určitou formu, ale protože se už ze samé podstaty věci jedná o dvoustranný závazek, je vždy doporučována písemná forma smlouvy.

Zápůjčka je taktéž dvoustranným závazkem a ani zde zákon striktně jednoznačně nestanoví formu smlouvy, ale opět je nejlépe uzavřít smlouvu o zápůjčce písemnou formou, ale může být uzavřena také ústně. Zápůjčka může být úplatná i bezúplatná. U zápůjčky musí být vždy jednoznačně stanoveno, co je předmětem zápůjčky. Bez jednoznačného stanovení toho, co je předmětem zápůjčky, nemůže být smlouva uzavřena. Předmětem zápůjčky jsou nejčastěji peníze, ale mohou to být i věci, které se dají zvážit, spočítat či změřit. Vždy musí jít o zastupitelné věci, které jsou přenechány zapůjčitelem vydlužiteli do užívání dle libosti. Vždy musí být však vydlužitelem splněno, že po čase zapůjčiteli vrátí věc stejného druhu.

Jestliže ve smlouvě o zápůjčce není ujednáno datum vrácení zápůjčky, závisí splatnost na nastavení vypovězení smlouvy. Pokud není ve smlouvě ujednána výpovědní doba, je obecně výpovědní doba stanovena na 6 týdnů.

V případě peněžní zápůjčky, když nejsou stanoveny úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i dříve než uplyne stanovená výpovědní doba.

U výpůjčky v podnikání je třeba v účetnictví zaznamenat náklady na opotřebení věci majetkový prospěch případně i DPH

Podstatou výpůjčky je sice bezúplatné používání věci nicméně uvedenou věc je třeba udržovat, protože musí být tatáž věc vrácena samozřejmě s přiměřeným opotřebením, ale fungující a budou tedy s největší pravděpodobností vznikat náklady spojené s užíváním věci.

Pokud, je tedy výpůjčka předmětem podnikání musí být náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky zahrnuty v účetnictví, protože uvedené náklady ze zákona samozřejmě musí uhradit vypůjčitel, který věc užívá a na straně druhé je nutné mít doklad pro finanční úřad, z čeho uvedené náklady tedy výdaje podnikateli vznikly.

Kromě nákladů má však podnikatel z výpůjčky obvykle taktéž majetkový prospěch v podobě nějakého příjmu. Pokud uvedený majetkový prospěch z bezúplatného příjmu výpůjčky nepřekročí částku 100 000 Kč, bude se jednat o daňově osvobozený příjem. Pokud se však bude jednat o částku 100 000 a vyšší bude potřeba, zohlednit tento majetkový prospěch v daňovém přiznání a navýšit odpovídajícím způsobem základ daně.

V případě, že podnikatelem je naopak druhá strana výpůjčky čili osoba, která věc půjčuje a předmět půjčení souvisí s jeho podnikáním, musí si hlídat, zda mu vzniká či nevzniká povinnost k DPH.

V případě zápůjčky je nutné si doklady a povinnosti ošetřovat ještě pečlivěji

Jak je řečeno výše, u zápůjček jde ve velké většině případů o finanční záležitosti a je zde tedy ještě více nutné, hlídat si doklady i dodržování povinností a daňových záležitostí.

Vždy když se jedná o finanční záležitosti, je důležité si sjednat jednoznačná a srozumitelná pravidla smluvního vztahu, protože ohledně peněz vznikají konflikty i porušení pravidel ještě mnohem častěji než jindy.

Pokud se tedy jedná o smlouvu o zápůjčce finančního charakteru je nutné, jednoznačně již ve smlouvě ujednat zda půjde o smlouvu bezúročnou či s úroky, protože obojí je možné. Pokud se jedná i smlouvu s úroky je nutné uvést jejich výši i podmínky úhrady.

V případě, že se jedná o zápůjčku s úroky, bude z ní mít zapůjčitel příjem  z těchto úroků, který musí být ze zákona zdaněn a druhá strana vztahu tedy vydlužitel musí mít tyto úroky uvedené v nákladech.

V případě bezúplatných zápůjček je třeba si hlídat základ daně a podle vývoje situace odpovídajícím způsobem základ daně zvýšit či snížit a operaci vždy správně zaznamenat do příslušných dokladů.

Pokud je bezúplatný příjem ze zápůjčky použit například na dosažení, zajištění a udržení zisku je možné zde základ daně snížit o hodnotu uvedeného bezúplatného příjmu.

Stejně jako u výpůjčky platí i u zápůjčky, že pokud ze zápůjčky vznikne majetkový prospěch v podobě bezúplatného příjmu, který bude nižší, než 100 000 Kč za zdaňovací období jde o majetkový prospěch daňově osvobozený a v daňovém přiznání není potřeba upravovat daňový základ.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Datum článku: 27. 01. 2023

Daň z nadměrných příjmů z energií nebo také daň z neočekávaných zisků byla zavedena na konci minulého roku…

Více informací
Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Datum článku: 23. 01. 2023

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci případně i jeho rodinným příslušníkům mohou zaměstnavatelé…

Více informací
U smluvní pokuty musí být jednoznačně řečeno, co jistí a čemu slouží

U smluvní pokuty musí být jednoznačně řečeno, co jistí a čemu slouží

Datum článku: 16. 01. 2023

Smluvní pokuta slouží v případě smluvních vztahů, nejen obchodních, jako pojistka splnění určitého dohodnutého…

Více informací
Cenu stravenek je třeba i v roce 2023 upravit kvůli daňové výhodnosti

Cenu stravenek je třeba i v roce 2023 upravit kvůli daňové výhodnosti

Datum článku: 12. 01. 2023

Stravenky navzdory všem změnám stále zůstávají vítaným daňově výhodným benefitem poskytovaným zaměstnancům…

Více informací