Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyúčtování srážkové daně musí mít zaměstnavatelé hotovo do 1. dubna 2022

Vyúčtování daní musí mít zaměstnavatelé hotovo vždy v zákonem stanovených lhůtách a platí to také v roce 2022. Uvedené se týká také daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům v roce 2021 vypláceli příjmy v daném režimu srážkové daně, musí mít vyúčtování podáno nejpozději do pátku 1. dubna 2022, aby měli povinnost splněnu v termínu.

Vyúčtování srážkové daně musí mít zaměstnavatelé hotovo do 2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2022

Zaměstnavatelé, kteří mají povinnost podat finančnímu úřadu vyúčtování příjmů svých zaměstnanců zdaňovaných v roce 2021 srážkovou daní, mají na splnění povinnosti čas jen do 1. dubna 2022

Lhůty pro splnění povinností plynou neúprosně rychle a je nutné si je vždy hlídat, protože jinak většinou hrozí nepříjemnosti s úřady a institucemi. Konec jedné z takových lhůt se právě blíží zaměstnavatelům, kteří měli či mají zaměstnance, jimž během roku 2021 vypláceli příjmy zdaňované srážkovou daní podle zvláštní sazby čili příjmy dle § 36 zákona o daních z příjmů. Uvedeným zaměstnavatelům ukládá zákon o daních z příjmů povinnost provést vyúčtování srážkové daně z těchto příjmů a odevzdat toto vyúčtování příslušnému finančnímu úřadu. Toto vyúčtování za rok 2021 musí být podáno do pátku 1. dubna 2022, ať už jej bude zaměstnavatel podávat v klasické listinné podobě nebo elektronicky.

Podání je třeba vždy provést na k tomu účelu určeném formuláři. Pro zdaňovací období roku 2021 jde o formulář MFin 5466 vzor č.18.

Vyúčtování srážkové daně čili daně, která se z takto zdaňovaných příjmů odvádí, se správci daně odvádí na účet s předčíslím 7720.

V režimu srážkové daně bývají většinou zdaňovány příjmy zaměstnanců zaměstnávaných na dohody mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ s odměnou do limitu bez podepsaného prohlášení k dani. Srážkové dani, však podléhají i příjmy fyzických osob z podílů na zisku společnosti s ručením omezeným nebo příjmy z dividend od akciových společností pokud plynou od českých akciových společností. I tyto popsané příjmy musí být tedy vždy řádně zdaněny srážkovou daní a týká se jich tedy vyúčtování.

Zaměstnanci, kteří dostávají příjmy zdaněné srážkovou daní, již daně řešit nemusí, protože jejich příjem již byl definitivně zdaněn a mají už čistý příjem nepodléhající daňové povinnosti

Na závěr si zde připomeňme, že zaměstnanci, kteří od svého zaměstnavatele dostávají příjem či příjmy zdaněné popsanou srážkovou daní, se již u těchto příjmů o daňové povinnosti starat nemusí a nemusí takový příjem uvádět do daňového přiznání.

Příjmy zdaňované touto srážkovou daní podle zvláštní sazby jsou vždy zdaňovány u toho, kdo je vyplácí, tedy v daném případě u zaměstnavatele a zaměstnanec již dostává příjem řádně zdaněný čili čistý. Celou odpovědnost za správné sražení daně u uvedeného příjmu i za odvod této daně do státního rozpočtu má v daném případě zaměstnavatel.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací