Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny u nezdanitelných částí základu daně

Základ daně lze snížit o nezdanitelné části. Tento postup mohou využít zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a všichni poplatníci, kteří podávají daňová přiznání. V letošním roce se mění podmínky, kdy je možné je uplatnit.

Změny u nezdanitelných částí základu daně.jpg
Datum článku: 07. 01. 2015

Nezdanitelné části základu daně

co patří do nezdanitelných částí základu daně nalezneme v § 15 zákona o daních z příjmů. OSVČ a další osoby podávající daňová přiznání, vypisují nezdanitelné části do tiskopisu daňového přiznání, kde je k tomuto účelu vyhrazen prostor, konkrétně se jedná o stranu 2 oddíl 3. Zaměstnanci uplatňují nezdanitelné části prostřednictvím ročního zúčtování k dani. Mezi nezdanitelné části základu daně patří:

  • bezúplatná plnění,
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • úroky z hypotečního úvěru, členské odborové příspěvky,
  • příspěvek na úhradu vzdělávání.

Co jsou bezúplatná plnění

Bezúplatná plnění znamená poskytnutí daru na prospěšné účely. Dar může mít podobu věcnou, finanční. Může to být darování nemovité věci, ale také poskytnutí služby nebo bezplatné darování krve. Věcný dar či služba musí být oceněny. Musí být uvedena jejich cenná hodnota.

Když chceme poskytnutý dar uplatňovat jako nezdanitelnou částku musí být jeho hodnota alespoň 1000 Kč nebo musí přesáhnout 2% základu daně. Kromě minimální výše darů je zákonem stanovena i maxinální výše, kterou lze uplatnit jako nezdanitelnou částku a tou je 15% ze základu daně. Hranice 15% platí od roku 2014.
Podle novely daňových zákonů, konkrétně § 15 platí, že bezúplatné plnění mohou poskytovat též manželé ze společného jmění manželů. V uvedeném případě platí že nezdanitelnou částku může uplatňovat, buď jeden z manželů, nebo oba společně každý poměrnou částí, limity pro uplatnění daru se posuzují u každého z manželů samostatně.

Zákon považuje za dar též bez-příspěvkové dárcovství krve a jejích složek. Složky krve jsou plazma, krevní destičky a kostní dřeň. Bezúplatným plněním se v tomto případě rozumí odběr krve nebo jejích složek na zdravotnické účely, od dárce, kterému za darování nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve. Vyjímka v tomto případě platí pro úhradu cestovních nákladů spojených s odběrem krve nebo jejích složek. Výdaje spojené s odběrem krve na straně dárce jsou od daně osvobozené v souladu s § 4 odstavec 1 písmene j, zákona o daních z příjmů. Hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek je pro daňové účely oceněna částkou 2000 Kč. Daňový základ lze snížit též darováním orgánu, tento dar je pro účely daně oceněn částkou 20 000 Kč. Dar se dokládá potvrzením z odběrového centra nebo příslušného zdravotnického zařízení.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Poplatníci, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo od roku 2012 smlouvu o doplňkovém penzijním spoření si mohou odečíst zaplacené pojistné. Maximální výše odpočtu je 12 000 Kč ročně
Aby si poplatník penzijním připojištěním mohl snížit základ daně musí dodržet dvě podmínky. Výplata plnění z penzijního pojištění je možná až po 60 kalendářních měsících, ale současně nejdříve až v roce dosažení 60 let věku. Částka kterou je možné odečíst se rovná souhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění za zdaňovací období.

Změna která do této oblasti přichází s rokem 2015 je zavedení desetileté lhůty pro dodanění.při zrušení smlouvy před datem splnění zákonem stanovených podmínek. Jde zde o dodanění dříve uplatněných nezdanitelných částí základu daně. Například při zrušení smlouvy v roce 2016 bude třeba dodanit příspěvky za léta 2006 – 2015. Odpočty z předchozích let se dodaňovat nebudou. Na základě přechodných opatření k zákonu o daních z příjmů dále bude platit, že příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem uplatněné před rokem 2006 se dodaňovat nebudou.

Soukromé životní pojištění

I soukromé životní pojištění může pomoci při snížení základu daně. I v tomto případě je stanovena maximální hranice odečtu na 12 000 Kč a i zde je třeba splňovat a dodržovat určité podmínky. Podstatnou změnou v této oblasti je že od roku 2015 již nejsou možné průběžné výběry z tohoto pojištění, právě pokud poplatník chce daňové odpočty. Stávající smlouvy na investiční životní pojištění je možné ještě změnit do 31. března se zpětnou platností.
Zákonné podmínky, které je třeba dodržet při uplatnění nezdanitelné částky jsou:

  • plnění uzavřeno na minimálně 60 měsíců od vzniku smlouvy,
  • výplata plnění nejdříve v 60 letech poplatníka,
  • u pojistné smlovy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let je sjednanou částkou alespoň 40 000 Kč, při době nad 15 let je sjednanou částkou alespoň 70 000 Kč,
  • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
  • pojistná smlouva je uzavřena mezi pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky za zákona upravujícího pojišťovnictví nebo jinou pojišťovnou v sektoru států Evropské unie.

Jestliže poplatník podmínky nedodrží a smlouvu vypoví dříve musí podat daňové přiznání a podle § 10 zákona o daních z příjmů, uvést částky o které si snižoval základ daně. I zde platí od roku 2015 desetiletá lhůta pro dodanění. Nejsou zde stanovena žádná přechodná ustanovení. Dodaňuje se za dobu předchozích deseti let ne delší, odpočty získané před touto dobou zůstávají zachovány. Když smlouva bude zrušena v roce 2015 bude třeba dodanit období 2005-2014.

Hypoteční úvěry

Základ daně lze snížit také o zaplacené úroky z hypotečního úvěru použitého na financování bytových potřeb. Bytové potřeby definuje § 15 odstavec 3 zákona o daních z příjmů, zde je také uvedeno v jakých případech má jít o potřebu vlastní a kdy může jít o potřebu druhého z manželů, potomků případně dalších rodinných příslušníků. V případě více účastníků úvěrové smlouvy více, nárok na odpočet uplatňuje jeden z nich nebo všichni rovným dílem a pouze do limitu 300 000 Kč ročně u poplatníků téže domácnosti.
V případě, že úvěr byl použit na koupi pozemku. Musí se do čtyř let od okamžiku podpisu úvěrové smlouvy, začít s výstavbou bytové potřeby, jestliže k uvedenému kroku nedojde, musí poplatník podat daňové přiznání a zdanit to co na odpočtech získal.

Příspěvky odborové organizaci

Zaplacené příspěvky odborové organizaci lze také uplatnit pro snížení základu daně. Lze si odečíst částku 1,5% za zdaňovací období, maximálně se může jednat o 3000 Kč. Uvedené upravuje zákon o daních z příjmů v § 6. Řádné placení příspěvků musí být potvrzeno odborovou organizací.

Úhrada dalšího vzdělávání

I příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání může snížit základ daně až o 10 000 Kč u zdravého poplatníka. Poplatník s nižším stupněm zdravotního postižení si může odečíst až 13 000 Kč. U vysokého stupně postižení lze uplatnit odpočet až 15 000 Kč. Podmínkou je, že úhrady za zkoušky nesmí být hrazeny zaměstnavatelem ani uplatňovány jako výdaj poplatníkem. Nutno podotknout, že se jedná o zkoušky ověřující další odborné vzdělávání. Nejde o zkoušky na střední či vysoké škole.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nadpoloviční většina tuzemských potravin v tuzemských obchodech už od příštího roku je nerealizovatelné snění

Nadpoloviční většina tuzemských potravin v tuzemských obchodech už od příštího roku je nerealizovatelné snění

Datum článku: 25. 05. 2020

Poslanecká sněmovna se tento týden chystá projednávat pozměňovací návrh k novele zákona o potravinách…

Více informací
Úhrada povinných testů na Covid-19 se také dotýká daní

Úhrada povinných testů na Covid-19 se také dotýká daní

Datum článku: 14. 05. 2020

Virové onemocnění Covid-19 a záležitosti s danou nákazou související se nějakým způsobem promítají do života…

Více informací
Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Datum článku: 13. 05. 2020

Funkce jednatele ve společnosti s. r. o. je velmi klíčová a náročná činnost zvláště v případě malých třeba…

Více informací
Převádění majetku když firma krachuje, může způsobit velké nepříjemnosti dlužníkovým blízkým

Převádění majetku když firma krachuje, může způsobit velké nepříjemnosti dlužníkovým blízkým

Datum článku: 12. 05. 2020

Převádění majetku z krachující firmy je činnost, která většinou nebývá v souladu se zákonem, je velmi proti…

Více informací