Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Vláda si v současné těžké ekonomické situaci kvůli prudce stoupajícím cenám energií i nepolevujícímu růstu inflace láme hlavu jak lidem s tímto břemenem ulevit. Hospodářská komora uvádí, že jedním z kroků k úlevě by mohlo být i navýšení limitu u dohody o provedení práce, což by mnoha lidem z nejvíce zasažených skupin umožnilo vydělat si více peněz v rámci těchto dohod a zvládat lépe svoji situaci. Prospěšný by tento krok byl i pro podniky, protože by se jim lépe hledali zaměstnanci.

Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lide 2.jpg
Datum článku: 19. 09. 2022

Limit u dohod o provedení práce se neměnil už 10 let a jeho zvýšení alespoň na 15 tisíc by výrazně pomohlo třeba mnoha důchodcům nebo rodičům na rodičovské

Měnící se ekonomické situaci je nutné přizpůsobovat i nejrůznější limity a nejde jen o limity u všemožných sociálních příspěvků a podpor. Přizpůsobovat by se měli i limity přivýdělků, aby lidé měli motivaci aktivně řešit svoji situaci a nečekat jen na pomoc státu či někoho jiného.

Limitem, který podle Hospodářské komory ČR potřebuje přizpůsobit a akutně změnit svoji výši je limit výdělku u dohod o provedení práce. Limit pro výdělky tohoto druhu, do jehož výše se z oněch dohod nemusí povinně odvádět zdravotní ani sociální pojištění je v současné době na částce 10 000 Kč hrubého příjmu měsíčně. Jakmile je částka překročena o pouhou jedu korunu, je povinností zaměstnavatele daný příjem zaměstnance řádně zdanit a odvést z něho zdravotní pojištění i sociální pojištění.

Jak je řečeno výše nejen z důvodu současné ekonomické situace je potřeba uvedený limit zvýšit alespoň o polovinu, aby mohl korespondovat současnému vývoji situace, aby si dohody o provedení práce udržely svoji oblibu u zaměstnanců i zaměstnavatelů a hlavně, aby i čistý příjem z nich mohl být pomocníkem mnoha lidem, kteří nemohou být zaměstnáni v běžném pracovním poměru a nemohou ani podnikat. Práce na DPP pomáhá vylepšovat příjmovou situaci mnoha rodičům s malými dětmi na rodičovské dovolené i důchodcům jak invalidním tak starobním a i mnoha dalším skupinám.

Pokud bude práce na uvedené dohody atraktivní a prospěšná pro zaměstnance pomůže to i zaměstnavatelům, kterým se budou lépe shánět pracovní síly, které neustále chybí. Jak je řečeno výše daný limit se neměnil již 10 let.

Zvýšení limitu u DPP na 15 000 hrubého příjmu měsíčně nejen, že nechá více z čistého příjmu zaměstnanci a bude jej motivovat k práci, ale samozřejmě zaměstnavatel bude mít menší administrativní zátěž

Pokud by bylo uvedené doporučení hospodářské komory vyslyšeno a limit pro DPP by stoupl alespoň na 15 000 Kč měsíčně, bude to prospěšné zaměstnancům i zaměstnavatelům. Zaměstnanec jak už je zde řečeno uvedeným navýšením limitu získá vyšší čistý příjem při hrubém příjmu oněch 15 000 Kč měsíčně a podepsaném prohlášení k dani u onoho zaměstnavatele zůstane zaměstnanci z příjmu 12 750 Kč. Při nepodepsaném prohlášení zaměstnanci zůstane z daného příjmu 11 091 Kč měsíčně. V současnosti při limitu 10 000 Kč měsíčního příjmu zaměstnanci zůstane jen 8 500 Kč čistého. Zaměstnanec navíc může mít uzavřeno několik dohod o provedení práce u několika zaměstnavatelů současně a z nich mít onen příjem do limitu. Z hlediska povinností odvodů se posuzuje každý příjem samostatně. Co je potřeba vždy hlídat, aby dohoda u žádného ze zaměstnavatelů nepřekročila 300 hodin za celý kalendářní rok.

Zaměstnavatel při zvýšeném limitu pro odměnu z uvedené dohody může nejen dát zaměstnanci více peněz a nemít starost s odvody, ale také nemusí daného zaměstnance povinně přihlašovat a odhlašovat u zdravotních pojišťoven a ČSSZ, což znamená znatelnou úsporu administrativě věnovaného času.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací