Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak se počítají daňové odpisy?

Před začátkem samotného výpočtu daňových odpisů je nezbytné, aby byl majetek zařazen podle zákona o dani z příjmu do příslušné odpisové skupiny. Odpisová skupina je klíčovým faktorem, který určuje, jak dlouho bude daný majetek odepisován.

výpočet daňového odpisu 2.jpg
Datum článku: 22. 05. 2024

Při rovnoměrném odpisování se majetek odepisuje stanovenou dobu stejným tempem


Při rovnoměrném odepisování se majetek odepisuje stejným tempem po celou dobu odpisování. Tento přístup je velmi přehledný a snadno pochopitelný. Používá se zde jednoduchý vzorec, který vypadá následovně: roční odpis se rovná vstupní cena majetku vynásobená sazbou dle zákona dělenou stem. Jinými slovy, roční částka, kterou si podnik může odepsat z daní, je přímo úměrná vstupní ceně majetku a příslušné sazbě, která je stanovena zákonem.
Pro konkrétní výpočet je nutné doplnit do vzorce vstupní cenu dlouhodobého majetku a sazbu z tabulky dle zákona o dani z příjmu (ZDP). Sazba se určuje podle toho, do jaké odpisové skupiny je majetek zařazen a kterým rokem je odpisován. Zajímavým faktem je, že sazby se liší pouze v prvním roce odepisování. Od druhého roku až do konce doby odpisování zůstává sazba konstantní. Tím je zajištěna stabilita a předvídatelnost daňových nákladů v následujících letech.

V případě zrychleného odpepisování se na začátku odepisuje rychleji a postupně se zpomaluje


Zrychlené odepisování funguje na jiném principu. Tento přístup se používá zejména v případech, kdy je potřeba rychleji obnovovat majetek. Nejvyšší daňový odpis je v tomto případě aplikován ve druhém roce odepisování. V prvním roce je odpis nižší, ale od druhého roku dochází k výraznému zvýšení, což umožňuje rychlejší návratnost investice. V následujících letech se roční odpis postupně snižuje, což reflektuje postupné snižování hodnoty a využitelnosti majetku.


Samozřejmě, i pro zrychlené odepisování jsou v zákoně o dani z příjmu stanoveny specifické koeficienty a rychlost odpisování. Tyto koeficienty jsou navrženy tak, aby přesně reflektovaly skutečnou hodnotu a opotřebení majetku v průběhu času. Výpočet těchto koeficientů může být složitější než u rovnoměrného odepisování, ale přináší výhody v podobě rychlejšího daňového odpočtu v začátcích odepisování.


Celkově je výpočet daňových odpisů komplexní proces, který vyžaduje pečlivé zařazení majetku do správné odpisové skupiny, správné použití sazeb a koeficientů stanovených zákonem a důkladné sledování změn v daňové legislativě. Avšak správné provedení tohoto procesu může přinést významné daňové úlevy a finanční výhody pro podnik.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter