Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdo může uplatnit odpisy?

Situace kolem uplatňování odpisů je v českém právním prrostředí definována zákonem o dani z příjmů. Odpisy mohou být uplatněny pouze ekonomickým subjektem, který využívá majetek pro účely své podnikatelské činnosti.

kdo může odepisovat 2.jpg
Datum článku: 27. 05. 2024

V praxi to znamená, že jpokud poplatník pořídí majetek určený k ekonomické činnosti, může tento majetek při dodržení určitých pravidel začít postupně účetně a daňově odpisovat. Klíčovým bodem zde je, že majetek musí být uveden do stavu způsobilého k užívání; teprve potom je možné začít s jeho odpisováním.


Odpisování majetku je právo, které náleží tzv. odpisovateli. Kdo může být odpisovatel, je podrobně stanoveno taktéž zákonem o daních z příjmů. Jeden konkrétní majetek může vždy odpisovat pouze jeden odpisovatel Primárním odpisovatelem je poplatník, který k majetku vlastní vlastnické právo, tedy vlastník. Tento vlastník může být jak fyzickou osobou, tak právnickou osobou.


Dalším subjektem oprávněným k odpisování majetku je organizační složka státu, která je příslušná hospodařit s majetkem státu. To znamená, že státní instituce, které jsou pověřeny správou a užíváním majetku státu, mohou tento majetek také odpisovat.


V rámci státních struktur mají právo na odpisy také státní příspěvkové organizace, státní podniky nebo jiné státní organizace, pokud hospodaří s majetkem státu. Tyto subjekty zahrnují širokou paletu institucí, které mohou využívat majetek státu pro své účely a v souladu se zákonem mohou tento majetek odpisovat.


Příspěvkové organizace územních samosprávných celků (ÚSC) nebo dobrovolných svazků obcí mají právo odpisovat hmotný majetek, který byl zřizovatelem předán k hospodaření. To znamená, že jakmile je majetek oficiálně svěřen těmto organizacím, stává se způsobilým k odpisům, pokud je určen k ekonomické činnosti.


Dobrovolné svazky obcí mají také právo odpisovat hmotný majetek vložený členskou obcí. To je důležité zejména pro sdružení obcí, které společně hospodaří s určitým majetkem vloženým jednotlivými členy.


Odpisy mohou uplatňovat i podílové fondy, pokud je jejich součástí hmotný majetek. Podobně je to i se svěřenskými fondy, které mají hmotný majetek ve své správě.


Nakonec jsou zde také nástupnické obchodní korporace, které vzniknou v důsledku přeměny zanikajících nebo rozdělovaných obchodních korporací. Tyto nově vzniklé subjekty mají právo pokračovat v odpisování majetku, který přešel na ně v rámci přeměny.


Celý tento systém zajišťuje, že odpisování majetku je prováděno v souladu se zákonem a že každý subjekt si může uplatnit právo na odpisy v případech, kdy to je adekvátní a zákonem povolené.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter