Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy je zahájeno daňové řízení?

Daňové řízení je zahájeno dnem, kdy podání daňového subjektu nebo jiné osoby zúčastněné na řízení došlo příslušnému správci daně, nebo dnem, kdy byl daňový subjekt nebo jiná osoba zúčastněná na řízení vyrozuměn o prvním úkonu, který vůči němu v daňovém řízení správce daně nebo jiné osoby, o nichž to zákon stanoví, učinili.

zahájení daňového říz 2.jpg
Datum článku: 03. 06. 2024

Tento proces se může rozběhnout několika různými způsoby, podle konkrétní situace a typu případu. V praxi to znamená, že daňové řízení může být zahájeno jak na základě aktivního jednání daňového subjektu, například podáním daňového přiznání, tak i na základě iniciativy správce daně, například zahájením daňové kontroly nebo odesláním výzvy k podání vysvětlení či doplnění dokumentů.


Pokud se jedná o daňovou kontrolu, daňové řízení je považováno za zahájené už v okamžiku, kdy je daňovému subjektu doručena informace o tom, že u něj bude provedena daňová kontrola. Tato informace může mít formu písemného oznámení či výzvy, které správce daně zašle daňovému subjektu. Oznámení může být doručeno fyzicky, elektronickou formou nebo prostřednictvím datové schránky. Doručení informace je klíčovým okamžikem, protože od něj se odvíjí následující kroky v daňovém řízení, včetně lhůt a termínů pro podání potřebných dokumentů či reakcí ze strany daňového subjektu.


Důležité je také zmínit, že pokud správce daně učiní pokus o doručení informace daňovému subjektu a ten se z různých důvodů nepodaří, i tento marný pokus je považován za zahájení daňového řízení. To se může stát například v situaci, kdy je daňový subjekt nepřítomen na své skutečné adrese nebo pokud si nevyzvedne doporučenou poštu v zákonem stanovené lhůtě. V takovém případě je považováno za doručené a řízení se formálně zahajuje.


Celkově je zahájení daňového řízení komplexní proces, který může mít různé varianty podle konkrétní situace. Právní předpisy detailně upravují různé scénáře a stanovují postupy a povinnosti jak pro správce daně, tak pro daňové subjekty. Proces zahájení daňového řízení zahrnuje jak administrativní, tak praktické aspekty, které mají zajistit, že všechny zainteresované strany jsou informovány o svých právech a povinnostech a že proces probíhá transparentně a v souladu se zákonem.


Během zahájení daňového řízení je navíc důležité dodržovat všechny předepsané lhůty. Jakmile je daňové řízení zahájeno, začínají běžet lhůty pro podání různých dokumentů, předkládání důkazů a jiných náležitostí. Nedodržení těchto lhůt může mít pro daňový subjekt nepříjemné právní následky, včetně možných sankcí. Daňové řízení tedy klade vysoké nároky na preciznost a rychlost jednání obou stran.


Správce daně má rovněž určité povinnosti, které musí během daňového řízení plnit. Ty zahrnují jak povinnost informovat daňový subjekt o jeho právech a povinnostech, tak i povinnost jednat bez průtahů a v souladu s dobrými mravy. Správce daně musí také vést kompletní dokumentaci o všech úkonech provedených v rámci daňového řízení, a to jak úkonech vlastních, tak i těch, které jsou učiněny daňovým subjektem.


Na závěr je vhodné zmínit, že daňové řízení může být zahájeno i na základě jiných skutečností, například podnětem jiného orgánu veřejné moci, který upozorní správce daně na možné nesrovnalosti v plnění daňových povinností daňového subjektu. Takový podnět může vést k zahájení komplexního šetření a následných úkonů směřujících k zajištění správného a úplného zdanění.
 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter