Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy mám nárok na úrok z prodlení?

Nárok na úrok z prodlení mají věřitelé za určitých podmínek, které vycházejí z právních předpisů. Tento nárok vzniká věřiteli od okamžiku, kdy dlužník neuhradí svou pohledávku v době, kdy ji měl podle smlouvy nebo zákona uhradit. Věřitel má právo požadovat úrok z prodlení, i když tento úrok nebyl formálně sjednán ve smlouvě.

Když se dluh nedaří řešit srážkami ze mzdy, je to zása 2.jpg
Datum článku: 30. 05. 2024


Zákon totiž automaticky předpokládá, že věřitel má nárok na určitou finanční kompenzaci za to, že dlužník nedodržel své závazky a nesplnil svou platební povinnost včas. Úrok z prodlení slouží jako způsob, jak kompenzovat věřiteli rizika a ztráty spojené s tím, že nebyly včas obdrženy peníze, na které měl nárok.


První den prodlení je v naprosté většině případů den následující po dni splatnosti, pokud ve smlouvě nebo v zákonných ustanoveních není stanoveno jinak. To znamená, že pokud pohledávka měla být splacena například 15. dubna a dlužník nezaplatil, věřitel má právo začít počítat úroky z prodlení od 16. dubna. Tento systém je nastavený tak, aby motivoval dlužníky k dodržování termínů a minimalizoval finanční riziko pro věřitele.


Existují i případy, kdy jsou podmínky stanovené smluvně jinak – například strany si mohou dohodnout delší lhůtu na splnění pohledávky, nebo mohou specifikovat zvláštní podmínky, za kterých úroky z prodlení nabíhají. Důležité však je, aby takové ujednání bylo výslovně zakotveno ve smlouvě, jinak se aplikuje obecné zákonné ustanovení.


Úrok z prodlení nejenže reflektuje časové zdržení platby, ale také slouží jako sankce pro dlužníka, který nesplnil své závazky. Tím se podporuje důvěra v obchodních vztazích a zajišťuje se, že závazky budou plněny včas. Dlužník vědět, že prodlení bude mít pro něj finanční důsledky, může být zajímavou motivací k tomu, aby své závazky plnil bez zbytečných odkladů.


Shrnuto a podtrženo, nárok na úhradů úroků z prodlení je právem věřitele, které vzniká okamžikem prodlení dlužníka. Toto právo má jistý preventivní a sankční charakter, a to jak pro ochranu zájmů věřitele, tak pro motivování dlužníků k plnění jejich závazků v dohodnutých termínech.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter