Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má ideálně skončit, tak, že dílo je dokončeno a předáno objednateli, tak jak si to objednatel přál a jak si to se zhotovitelem smluvně dohodl a zhotovitel dostane za zhotovení zaplaceno. Jenže věci nekončí vždy ideálně a také smlouva o dílo může skončit například předčasně dohodou o ukončení smlouvy o dílo nebo odstoupením od dané smlouvy.

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také o 2.jpg
Datum článku: 06. 03. 2023

Vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má také zákonem daná pravidla, která smluvní strany musí dodržovat, pokud se nechtějí dostat do sporu

Pokud si dva lidé spolu ujednají, že jeden pro druhého za úplatu zhotoví, upraví či opraví nějakou věc, vzniká z právního pohledu smluvní vztah smlouvy o dílo.

Klasickým příkladem, z něhož vzejde smlouva o dílo je zhotovení nebo úprava či oprava stavby. Ale smlouva o dílo se zdaleka netýká jen staveb, ale může se týkat zhotovení či opravy nebo úpravy i údržby jakékoli hmotné i nehmotné záležitosti. Samozřejmě jakmile mezi dvěma stranami vznikne smluvní vztah, tak také oběma stranám vznikají práva i povinnosti. Pokud má záležitost fungovat musí to být s pravidly. Pravidla smlouvám o dílo určuje zákon č. 89/2012 čili občanský zákoník ve své čtvrté části díle osmém, kde jsou právě ustanovení ohledně smluv o dílo a na jejich základě by měli zhotovitel s objednatelem uzavřít mezi sebou příslušný vztah ohledně díla a nastavit si jednoznačná pravidla toho, co má být zhotoveno, jak a za jakou cenu i kdy bude dílo předáno a zaplaceno.

Konkrétně hned základní § 2586 ohledně smluvních vztahů o dílo určuje, že zhotovitel se ve smlouvě o dílo zavazuje protistraně čili objednateli, že dílo pro něho provede na svůj náklad a nebezpečí. A objednatel čili, ten kdo si dílo objednává, se zavazuje dílo převzít a zaplatit. Už jen tento základní proces by si měli obě smluvní strany smlouvy o dílo jednoznačně písemně vymezit ještě před započetím díla samotného. Dále pokud má být záležitost bezproblémová by měla být vždy co nejsrozumitelněji stanovena pravidla ohledně toho, co je vlastně předmětem díla i pravidla ceny a jejího zaplacení. Uvedená pravidla jsou těmi nejzásadnějšími a předchází se jimi pozdějším nejčastěji vznikajícím nepříjemnostem, aby smluvní vztah mohl skončit pro obě strany bezproblémově. Jenže jak je naznačeno výše, velmi často se může objevit nějaký problém vzniklý z nejrůznějších příčin, který je samozřejmě opět nutno řešit v souladu s pravidly. Může se dokonce jednat o tak zásadní problém, že obě, nebo jedna ze stran potřebuje smluvní vztah předčasně ukončit a odejít ze vztahu dříve, než je vše, co bylo ujednáno splněno. Ukončení vztahu je samozřejmě možné a dokonce ani nemusí skončit v soudní síni, pokud si strany prozíravě dojednají podmínky pro případ předčasného ukončení vztahu hned při tvorbě smlouvy.

Smlouvu o dílo je možné předčasně ukončit vzájemnou dohodou o ukončení nebo odstoupením od smlouvy o dílo

Smluvní vztah ze smlouvy o dílo je ve většině případů záležitost, která nějakou dobu trvá a ovlivňuje ji nejen chování smluvních stran, ale i řada dalších vnějších záležitostí. Může nastat i situace, kdy ani při maximální možné snaze obou účastníků nelze dostát závazkům a je nutné vztah předčasně ukončit. K předčasnému ukončení vztahu může být potřeba přikročit i ve chvíli, kdy jedna ze stran přestane závazek či závazky plynoucí ze smlouvy plnit.

Z uvedeného tedy plyne, že smlouvu o dílo lze ukončit, buď vzájemnou dohodou obou smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo, nebo odstoupením od smlouvy o dílo. Jak je zmíněno výše, v obou případech je opět nutné postupovat podle pravidel.

První řešení, pokud je možné, je samozřejmě pro obě strany výhodnější a hlavně šetrnější. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo si žádá na obou stranách vůli a vzájemnou spolupráci vztah takovým způsobem řešit. Pokud obě strany smlouvy o dílo své úkoly a závazky plní, není samozřejmě možné ukončit smlouvu jednostranně. Dohoda obou stran smlouvy o předčasném ukončení je možná. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo může být tedy vždy jedině dvoustranným právním aktem, v němž obě strany jednoznačně vyjádří svou vůli, aby se vztah ze smlouvy o dílo ukončil a dále nepokračoval. Uvedená dohoda by měla být vždy písemná, i když to zákon jednoznačně nepřikazuje.

Klíčovými body dohody o předčasném ukončení smlouvy o dílo je vždy jednoznačně datum, k němuž se smlouva ukončuje. Dále je důležité stanovit konkrétně podmínky vypořádání zejména ohledně zaplacení ceny. Na konci dokumentu samozřejmě nesmí chybět podpisy obou stran.

Druhé řešení předčasného ukončení smluvního vztahu ohledně díla, nastává ve chvíli, kdy zhotovitel nebo objednatel přestane podmínky smlouvy plnit nebo je poruší. V takovém případě přichází na řadu vyvázání se ze smlouvy odstoupením. Odstoupení od smlouvy je samozřejmě jednostranným právním aktem a odstupuje ta ze stran, vůči níž přestalo být plněno. Obecné podmínky pro odstoupení od smlouvy stanoví znovu občanský zákoník v § 2001 až 2005. Pro platné odstoupení od smlouvy musí vždy existovat jasný důvod. Uvedený důvod je  nutné jednoznačně v dokumentaci o odstoupení od smlouvy uvést. Důvodem musí být podstatné nedodržení podmínek smlouvy, nedodržení termínu dokončení díla nebo termínu splatnosti. Zásadní vody díla nebo neposkytnutí součinnosti při zhotovování díla a další zásadní skutečnosti jsou také jednoznačným porušením smluvního vztahu.

Pozor závazek vzešlý ze smlouvy o dílo nemusí zaniknout smrtí

Z předchozích řádků je tedy patrné, že ze závazků smlouvy o dílo se mohou strany dostat vzájemnou dohodou o ukončení vztahu nebo odstoupením od smlouvy o dílo. Další záležitostí, kdy se může zdát, že se jedna ze stran závazku zbaví zásahem vyšší moci čili smrtí protistrany, nefunguje tak, jak by se mohlo zdát a může zde nastat nepříjemný problém.

Paragraf 2588, který stanoví, že závazek zhotovitele vůči objednateli pokračuje i po smrti zhotovitele, pokud má zhotovitel nástupce, který činnost převzal a může dílo úspěšně dokončit.

Stejně tak platí, že smrt objednatele sama o sobě závazek zrušit nemusí. Závazek se zruší, pokud se stane splnění závazku nemožným nebo zbytečným. Na uvedené v zákoně navazuje věta, že to platí v případě zániku závazku smrtí objednatele. Zde je situace dosti krkolomná a může vést k nepříjemnostem mezi zhotovitelem díla a příbuznými objednatele, pokud příbuzní neuvědomí zhotovitele o skonu objednatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací