Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Exekuční srážky ze mzdy a důchodů v roce 2023 a co je ovlivňuje

Zaměstnavatelé a taktéž Česká správa sociálního zabezpečení, která vyplácí státní důchody, se musí v těchto dnech více než jindy soustředit na výpočty mezd či důchodů, u nichž se provádějí exekuční srážky. Rok 2023 totiž přinesl nejen pravidelnou změnu výše nezabavitelných částek, která musí dlužníkům po sražení z příjmu zůstat, ale taktéž změny v systému daného výpočtu.

Exekuční srážky ze mzdy a důchodů v roce 2023 a c 2.jpg
Datum článku: 31. 01. 2023

Základní veličiny pro výpočet nezabavitelných částek dlužníka i částka, od které se z příjmu už sráží neomezeně, se pro rok 2023 zvýšily

I v roce 2023 se bohužel mnoha lidí týkají a budou týkat povinné exekuční srážky z jejich mezd či důchodů. Tyto srážky z příjmů dlužníkovi čili povinnému provádí buď zaměstnavatel respektive účetní zaměstnavatele, nebo v případě důchodců příslušní pracovníci ČSSZ, kteří mají na starosti výplatu důchodů vyplácených ze státního důchodového systému. Připomeňme si, že všechny druhy důchodů vyplácených státem jsou příjmem exekučně postižitelným, což znamená, že pokud se důchodce, ať už starobní, invalidní, vdovec, vdova či sirotek dostanou do exekučních problémů a je u nich soudním rozhodnutím nařízeno provádění srážek z důchodového příjmu, nemohou se dané záležitosti vyhnout a srážky jsou prováděny automaticky před odesíláním důchodu na účet.

Všem koho se exekuční srážky týkají, musí být i v roce 2023 sráženo dle zákona co sraženo být má, ale současně musí vždy každému dlužníkovi přesně dle jeho situace zůstat nezabavitelná částka či částky na úhradu životních nákladů, které se exekuce nesmí dotknout. Uvedené částky musí být vypočítány vždy podle aktuálně platných zákonem stanovených částek, pravidel výpočtu i konkrétní situace dlužníka. Protože se i v roce 2023 mění příjmová i výdajová situace, roste inflace, ale vzrostla i minimální mzda a důchody, mění se výše částek životního minima i mnoho dalšího, tak se stejně mění i rozhodující částky u výpočtu exekučních srážek. Dlužníkům musí proti roku předchozímu zůstat z příjmu po sražení vyšší nezabavitelná částka a zvyšuje se také částka, od které se již může z příjmu dlužníka na uspokojení dluhu srážet bez omezení.

Základní veličiny pro výpočet exekučních srážek se od 1. 1. 2023 změnily takto:

Základní nezabavitelná částka na osobu dlužníka nově činí 13 638 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je nově na částce 3409,50 Kč.

Částka, nad níž je, příjem dlužníka již zabavitelný stoupla na 30686 Kč.

Maximální výše zbytku čisté mzdy dlužníka je nově na částce 10 228 Kč.

Další změny u výpočtu exekučních srážek v roce 2023 souvisí se změnami u normativů nákladů na bydlení, zvýšením životního minima a mění se i postup při stanovení těchto nezabavitelných částek

Výše uvedené základní veličiny pro výpočet nezabavitelné částky v případě provádění exekučních srážek jsou sice klíčové, ale samy o sobě nestačí. Aby byla nezabavitelná částka nebo částky, které musí dlužníkovi z jeho příjmů vždy zůstat, je třeba zohlednit i další vlivy, které v roce 2023 tento výpočet ovlivňují.

Těmito vlivy jsou:

zvýšení částky životního minima jednotlivce, které od 1. 1. 2023 vzrostlo, na částku 4860 Kč měsíčně a také,

změna v normativu nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby žijící v bytech užívaných na základě nájemní či podnájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli se normativ zvýšil na 14 197 Kč celkově a navíc ještě došlo k dalšímu zvýšení tohoto normativu pro rok 2023 o 1400 Kč měsíčně pro domácnosti jednočlenné případně dvoučlenné žijící v nájemních bytech.

Právě i tyto popsané vlivy musí být promítnuty jak ve výpočtu nezabavitelné částky na samotnou osobu dlužníka, tak do celkové nezabavitelné částky, kterou ovlivňují ještě nezabavitelné částky na osoby vyživované dlužníkem.

Nezabavitelná částka na osobu samotného povinného dlužníka se v roce 2023 počítá jako 2/3 z částky aktuálního životního minima jednotlivce plus částky normativních nákladů na bydlení v nájemním bytě pro jednu či dvě osoby v obci s alespoň 70 000 obyvateli a ještě je třeba připočítat ono navýšení této částky normativních nákladů pro rok 2023. Ze součtu životního minima a normativních nákladů s příslušným navýšením vzejde částka 20 457 Kč a 2/3 z této částky jsou pak právě onou nezabavitelnou částkou na samotného dlužníka čili oněch 13 638 Kč. Pokud dlužník doloží vyživovací povinnost, kterou plní vůči dalším osobám musí mu pochopitelně zůstat i další nezabavitelná částka na jím vyživovanou osobu nebo osoby. Bude tedy potřeba počítat dále a vypočítat celkovou nezabavitelnou částku z příjmu daného dlužníka.

Celková nezabavitelná částka dlužníka se vypočítá jako součet nezabavitelné částky na dlužníka a částek na osoby dlužníkem vyživované.

Nezabavitelná částka na jednu dlužníkem vyživovanou osobu v roce 2023 výše uvedených 3 409,50, což je ¼ z nezabavitelné částky na osobu samotného dlužníka. Nezabavitelná částka se vždy počítá z čistého příjmu čili čisté mzdy dlužníka po odvodu daně z příjmu i pojistného na zdravotní i sociální pojištění.

Celková částka, která musí dlužníkovi v roce 2023 z jeho příjmu po exekučních srážkách vždy zůstat, musí tedy odpovídat součtu výše uvedených 2/3 částky životního minima a normativních nákladů na bydlení na dlužníka a ¼ nezabavitelné částky započítávané na každou vyživovanou osobu.

Zbylá čistá mzda po odečtení celkové nezabavitelné částky do výše 30 686 Kč se rozdělí na tři stejné díly třetiny, z nichž se s omezením sráží k uspokojení dluhu či dluhů

Jakmile se z příjmu vypočte a oddělí ona celková nezabavitelná částka je třeba zbytek čistého příjmu dlužníka, až do částky nad níž se příjem začne srážet bez omezení rozdělit na třetiny a začít s uspokojováním dluhů čili pohledávek.

Uvedené rozdělení a další zacházení s příjmem má opět přísně stanovená pravidla, kterými je nutné se řídit. První a druhá třetina zbytku čisté mzdy slouží na úhradu nepřednostních i přednostních pohledávek v přesně stanoveném sledu. Třetí třetina zbytku z čisté mzdy pak vždy náleží ještě dlužníkovi. Uvedené se děje s oním zbylým příjmem po odečtení nezabavitelných částek do výše příjmu 30 686 Kč. Maximální výše jedné třetiny odpovídá v roce 2023 částce 10 228 Kč. V této výši může být tedy i maximální zbytek čistého příjmu, který mimo základní nezabavitelnou částku ještě patří dlužníkovi. Samozřejmě vždy záleží na celkové výši příjmu povinného a na výši dluhů zda z příjmu kromě částek nezabavitelných ze zákona zbyde dlužníkovi ještě něco navíc.

Z příjmu nad 30 686 Kč se v roce 2023 sráží bez omezení

Pokud z čisté mzdy povinného po provedení uvedených základních exekučních operací zbývá ještě nějaká částka převyšující 30 686 Kč, tak už se tyto peníze srazí bez omezení, čili všechny už musí jít jen na úhradu dluhu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak se vypočítá nemocenské pojištění?

Jak se vypočítá nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Proces výpočtu nemocenského pojištění v České republice je systematický a závisí na několika klíčových…

Více informací
Chyby se přehledům pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ nevyhýbají ani v roce 2024

Chyby se přehledům pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ nevyhýbají ani v roce 2024

Datum článku: 05. 04. 2024

Jednou z nejdůležitějších povinností, které na OSVČ čekají vzápětí po podání daňového přiznání, je…

Více informací
Jak se počítá čistá mzda z hrubé?

Jak se počítá čistá mzda z hrubé?

Datum článku: 26. 01. 2024

Hrubá mzda představuje celkovou sumu, na kterou se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem v rámci pracovní smlouvy.…

Více informací
Změny v tiskopisech ohledně zdanění příjmů fyzických osob si v roce 2024 vyžadují průběžnou pozornost

Změny v tiskopisech ohledně zdanění příjmů fyzických osob si v roce 2024 vyžadují průběžnou pozornost

Datum článku: 18. 01. 2024

Finanční správa upozorňuje všechny daňové subjekty a autory mzdových systémů na nejnovější verze formulářů…

Více informací