Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Které položky si lze odečíst od základu daně a uplatnit je v daňovém přiznání

Většina z nás má zcela jasno v tom, že daň z příjmů nám sníží nejrůznější slevy a zvýhodnění podle naší momentální sociální rodinné i zdravotní situace. Snížit, ale můžeme už samotný základ daně ze kterého se patnáctiprocentní daň z příjmu vypočítá. Co je daňový základ a o které položky ho můžeme snížit?

Které položky si lze odečíst od základu daně a uplatnit je v daňovém přiznání.jpg
Datum článku: 05. 02. 2015

Základ daně z příjmů pro daňové přiznání fyzických osob je tvořen dílčími základy daně tedy souhrnem všech příjmů a výdajů na jejich dosažení. Patří sem:

  • příjmy ze závislé činnosti( zaměstnání)
  • příjmy a výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
  • příjmy z kapitálového majetku,
  • příjmy a výdaje z pronájmu,
  • ostatní příjmy. Do základu daně se nezapočítávají příjmy již zdaněné nebo od daně osvobozené.

Od základu daně je možné podle ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů odečíst nezdanitelné položky. Patří sem úroky z hypotečního úvěru, pojistné na penzijní připojištění i pojistné na soukromé životní pojištění, poskytnuté dary(bezúplatná plnění), příspěvky odborům i příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Úroky z hypotečního úvěru

Našimi pomocníky při snižování základu daně se stanou zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření, které nám pomáhají s financováním bytových potřeb. Bytové potřeby konkrétně definuje zákon o daních z příjmů v § 15 v odstavci 3. K nároku na odpočet je nutné doložit potvrzení o poskytnutém ůvěru na bytové potřeby.

Pojistné na penzijní připojištění se státním příspěvkem

Poplatníci, kteří jsou účastni na penzijním připojištění a uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo smlouvu o doplňkovém penzijním spoření od prosince 2012, si mohou za rok 2014 odečíst zaplacené pojistné, ale maximálně do částky 12 000 Kč.
Dále je možné odečíst si příspěvky zaplacené poplatníkem na pojistném sjednaném na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění. Poplatník ale v tomto případě musí dodržet dvě důležité podmínky smlouvy a to, že: výplata plnění je možná až po 60 kalendářních měsících,
ale současně až v roce, kdy poplatník dosáhne 60 let věku.

Soukromé životní pojištění

Obdobná situace jako u penzijního připojištění je také u soukromého životního pojištění. Abychom toto pojištění mohli uplatnit pro daňové přiznání.

  1. Musí být dodržena maximální hranice odečtu 12 000 Kč.
  2. Výplata se může uskutečnit nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy, ale zároveň ne před dovršením 60 roku věku poplatníka.

V případě, že se jedná o pojistnou smlouvu s pevně sjednanou částkou pro případ dožití, platí že pro pojistnou dobu od 5 do 15 let musí být sjednána částka alespoň 40 000 Kč. U pojistné doby nad 15 let musí jít o částku alespoň 70 000 Kč.

Poskytnuté dary fyzických osob neboli bezúplatná plnění

Při snižování základu daně můžeme uplatnit také dary poskytnuté na charitativní a dobročinné účely. Abychom si tímto skutkem mohli skutečně snížit základ daně, musí opět být splněny jisté podmínky:

  1. Hodnota poskytnutého daru musí být nejméně 1000 Kč.
  2. Nebo musí hodnota daru přesáhnout 2% ze základu daně.

Pro uplatnění stačí splnit jednu z těchto podmínek. Od roku 2014 je nově zákonem stanovena hranice pro maximální výši odpočtu. Je to nyní celkem 15% ze základu daně.
Základ daně nám sníží též bezplatný odběr krve a také případné darování orgánu. Hodnota jednoho odběru krve je 2000 Kč. Darování orgánu je vyčísleno hodnotou 20 000 Kč. I zde je potřeba mít potvrzení transplantačního centra nebo poskytovatele zdravotních služeb.

Zaplacené příspěvky odborům

Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci se též mohou promítnout do snížení daňového základu. Zaměstnanec si může odečíst za skutečně zaplacené příspěvky až 1,5% ze základu daně maximálně 3000 Kč za zdaňovací období.

Příspěvky za zkoušky

Ze základu daně je možné odečíst též výdaje za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, které nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani uplatněny jako výdaj. Odpočet je maximálně 10 000 Kč u zdravého poplatníka. U poplatníka s invaliditou jde o částky 13 000 Kč a 15 000 Kč v případě těžkého zdravotního postižení.

Závěrem je třeba zdůraznit, že každý z nároků na odpočet je třeba doložit potvrzením příslušných výše uvedených institucí, kde byly hrazeny úroky, plněny podmínky a poskytnuto bezúplatné plnění.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odčitatelné položky daně z příjmu v roce 2020 za rok předchozí

Základní termín podání daňového přiznání se blíží. Prvního dubna musí mít povinnost splněnu všichni poplatníci, kteří nebudou mít z nějakého důvodu delší lhůtu. Je tedy čas podívat se na to, co je možné si v roce 2020 z daňové povinnosti odečíst a snížit si tím základ daně, aby bylo možné úřadu legálně odeslat méně.

Základ daně si lze i v roce 2020 snížit o zaplacené spoření na důchod, životní pojištění, úroky z hypotéky nebo třeba darování krve

Zákon ukládá každému, kdo má za uplynulý kalendářní rok či jeho část příjmy podléhající zdanění, povinně zaplatit na dani z těchto příjmů 15 procent. Tato povinnost se musí splnit i v roce 2020 za rok 2019. Aktivní poplatník, který se stará, aby se kolo daňového koloběhu státu točilo, a plní své povinnosti, si může odečíst svoji aktivitu a zaplatit na daních méně. Každý poplatník si tedy může daňovou povinnost snížit o odečitatelné položky od základu daně a dále si s takto upraveným základem ještě uplatnit daňové slevy, které mu podle jeho situace náleží.

O daňových slevách mají poplatníci většinou větší přehled a naprostá většina lidí ví, že si každý může ze zdanitelných příjmů odečíst přinejmenším základní slevu na poplatníka, která v plné výši činí 24 840 Kč za celý rok. Rodiče nezaopatřených dětí i za rok 2019 jistě rády využijí daňové zvýhodnění na dítě či děti případně i slevu na umístění potomka ve školce a stejně tak je možné i v přiznání podávaném v roce 2020 uplatnit slevu na manželku případně manžela s nízkými příjmy, slevu na invaliditu a další slevy.

Pojďme se však nyní vrátit k oněm odčitatelným položkám, které sníží samotný daňový základ a povědomost o nich není tak široká jako v případě slev. Struktura ani podmínky odčitatelných položek se pro přiznání podávané v roce 2020 nijak nemění proti předchozímu období.

Poplatník si i letos může v daních uplatnit placené penzijní připojištění či spoření, životní pojištění či zaplacené úroky z hypotéky. V daňovém přiznání si lze zohlednit také případné poskytnuté dary věnované potřebným či na podporu školství, kultury, ekologie a k dalším podobným účelům. Základ daně však může snížit i bezplatné dárcovství krve, kostní dřeně či orgánů. A taktéž si lze odečíst příspěvky zaplacené odborům nebo úspěšně složené odborné zkoušky dalšího vzdělávání, které potvrzují zvyšující se profesní kvalifikaci.

U každého daňového odpočtu je i v roce 2020 nutné splnit jeho podmínky

Jak je zmíněno výše, každý daňový odpočet i sleva se vždy pojí s nutností splnit nějaké podmínky a pravidla, aby bylo možné si daň snížit. Uvedené podmínky jsou zde i letos a nic se na nich od předchozího přiznávání se k dani nezměnilo.

Za penzijní spoření či připojištění na důchod si lze od základu daně odečíst až 24 000 Kč. Odečítat si lze vklady pravidelně hrazené poplatníkem ve výši nad 1000 Kč měsíčně a nesmí se ze spoření předčasně vybírat. Podobná podmínka platí i u životního pojištění. Zase je nutné pravidelně přispívat, nevybírat předčasně, a odečíst je možné taktéž až 24 000 Kč ročně.

Úroky z hypotéky řádně zaplacené poplatníkem za celý rok mohou snížit daň z příjmu až o 45 000 Kč za celý rok při nejvyšším možném uplatněném odpočtu, který je 300 000 Kč. Odečítat si úroky z hypotéky smí jen ten, kdo smlouvu uzavřel a je jako takový veden ve smlouvě, nestačí, když úvěr jen splácí.

Dary poskytnuté na bohulibé účely si lze odečíst z daně v případě, že hodnota takového daru či darů přesáhla alespoň 1000 Kč nebo přesáhla dvě procenta původního základu daně. Cenu darů si lze odečíst maximálně do 15 procent z původního základu daně.

Bezplatné dárcovství krve může snížit daňový základ o 3000 Kč a dárcovství kostní dřeně může tento základ snížit až o 20 000 Kč.

Poplatník, který je členem odborové organizace a hradil v roce 2019 členské příspěvky, si může tento počin také zohlednit v daních. Odečíst si lze tímto způsobem až 3000 Kč za celý rok.

Prohlubování profesionality v oboru a zvyšování kvalifikace je stále důležitější a náklady na tuto aktivitu si lze také promítnout do daní. Pokud se podaří úspěšně složit zkoušky, které takové další vzdělávání stvrzují je možné si základ daně snížit v běžném případě až o 10 000 Kč. Zdravotně postižení si mohou daňově uplatnit ještě vyšší částku 13 000 až 15 000 Kč podle závažnosti svého postižení.

Ke každému odpočtu je vždy nutné potvrzení prokazující daný nárok

Bez příslušného prokázání nároku stvrzeného dokladem se ani jeden z uvedených odpočtů neobejde. Vše co se do daní promítá, musí být doloženo a potvrzeno institucí, jejíhož oboru se příslušný odpočet dotýká. Ke spoření, pojištění či úvěrům je nutné potvrzení příslušné banky. Odpočty za dárcovství krve, kostní dřeně či orgánů je nutné podložit potvrzením z příslušného odběrového či transplantačního centra zdravotnického zařízení. Odborová organizace vystaví potvrzení o zaplacených členských příspěvcích a vzdělávací instituce zase musí potvrdit zvládnuté zkoušky dalšího vzdělávání, pokud si chce poplatník tyto aktivity uplatnit v daních.

Pokud si poplatník není jist, co a jak pro snížení daní udělat je možné využít rady odborníků na daňové poradenství, kde poradí nebo rovnou převezmou daňové záležitosti poplatníka a vyřeší je.

Cestovní náhrady mají také své limity pro daňovou uznatelnost

Cestovní náhrady mají také své limity pro daňovou uznatelnost

Datum článku: 21. 11. 2019

Pokud zaměstnavatel posílá své zaměstnance na pracovní cesty, má ze zákona povinnost poskytovat jim také cestovní…

Více informací
Při uplatnění odpočtu na výzkumný projekt je zásadní jeho bezchybnost

Při uplatnění odpočtu na výzkumný projekt je zásadní jeho bezchybnost

Datum článku: 04. 10. 2017

O tom, že je možné si daňově uplatnit i výzkumný a vývojový projekt, čtenáři našich stránek již vědí.…

Více informací
Časté chyby při vyplňování daňového přiznání

Časté chyby při vyplňování daňového přiznání

Datum článku: 24. 03. 2017

Termín k podání daňového přiznání za uplynulý rok se neodvratně blíží. Se stoupající nervozitou také…

Více informací