Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na uplatnění školkovného v daních se rodičům vyplatí nezapomenout ani v roce 2022

Čas na roční zúčtování k dani u zaměstnavatele či na podání daňového přiznání k dani z příjmů se opět blíží a i letos tedy v roce 2022 si mohou zaměstnaní či podnikající rodiče malých dětí uplatnit takzvané školkovné čili daňovou slevu na umístění dítěte v předškolním zařízení a získat tím zpět peníze zaplacené na dani za předchozí rok.

Na uplatnění školkovného v daních se rodičům vyplatí nezapomenout a 2.jpg
Datum článku: 21. 01. 2022

Školkovné uplatněné v roce 2022 může vrátit z daní až 15 200 Kč

Školkovné čili sleva na umístění dítěte v předškolním vzdělávacím zařízení je mezi pracujícími rodiči dětí předškolního věku velmi využívanou slevou na dani, protože vrací do rodinného rozpočtu vždy docela zajímavou částku peněz zaplacených v předchozím roce.

Školkovné danému rodiči snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů. Maximální výše školkovného vždy odpovídá výši minimální mzdy, která platí v roce, za který se tato daňová sleva uplatňuje. Uvedená sleva se vždy uplatňuje jednou ročně prostřednictvím ročního zúčtování u zaměstnavatele nebo v podávaném daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Znamená to, že v přiznání či zúčtování podávaném v roce 2022 za rok 2021 může školkovné do rodinného rozpočtu vrátit 15 200 Kč záleží na tom, kolik v daném roce na nákladech za školku zaplatil a doložil k přiznání či zúčtování. Uvedených 15 200 Kč je maximum, které danou slevou za rok 2021 získat lze, protože právě taková byla v roce 2021 výše minimální mzdy. Jak je zde, však řečeno ne každý rodič získá tuto slevu vždy v maximální výši, může to být i částka nižší, ale vždy se vyplatí o ni požádat, protože vrací zaplacené peníze.

Podmínky uplatnění školkovného v roce 2022 jsou stejné jako v letech předešlých. O slevu může žádat jen jeden z pracujících rodičů

Podmínky uplatnění školkovného se nijak nemění. Školkovné i v roce 2022 za rok 2021 může uplatňovat vždy jen jeden z rodičů, který s dítětem žije ve společné domácnosti. Vždy musí jít o rodiče pracujícího tedy zaměstnaného nebo rodiče OSVČ. Pokud je dítě soudem svěřeno do péče prarodičů, pak může o uvedenou slevu požádat i jeden z prarodičů, pokud je zaměstnán nebo OSVČ a má z uvedené činnosti zdanitelné příjmy.

Slevu lze využít i v případě, že dítě navštěvovalo předškolní zařízení jen část roku. V takovém případě se uplatní část slevy do výše skutečně zaplacených poplatků. Slevu lze uplatnit, pokud dítě navštěvuje jesle či klasickou mateřskou školku soukromou či státní, dětskou skupinu, Lesní školku, či jiné obdobné zařízení výchovně vzdělávací, pečující o malé děti do předškolního věku, které provozuje danou činnost na základě příslušných oprávnění jak živnostenského tak oprávnění vydaného ministerstvem školství.

Nárok na slevu musí být k přiznání či zúčtování vždy doložen příslušným potvrzením. Potvrzení vydává zařízení, které dítě navštěvuje. Na potvrzení musí být vždy jméno příjmení a rodné číslo dítěte na, které je vydáváno, Jméno, příjmení a rodné číslo rodiče čili poplatníka, údaje o úhradě a samozřejmě razítko zařízení, které potvrzení vydalo.

Školkovné za rok 2022 se bude uplatňovat v roce 2023

Nakonec znovu připomínáme, to co u dané slevy poplatníky občas mate. Školkovné je sleva, která se uplatňuje vždy zpětně za uplynulé období. V roce 2022 poplatník podává přiznání či žádá zúčtování za rok 2021 a taktéž sleva na školkovné je za rok 2021 a odpovídá minimální mzdě daného roku. Což znamená, že školkovné za rok 2022 se bude žádat zase v roce příštím čili v roce 2023 a maximální možná částka bude 16 200 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací