Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, musí je samozřejmě správně vypořádat s daněmi, tak jak to nařizuje zákon o dani z příjmu. Je sice odlišný postup pro daňové rezidenty a daňové nerezidenty. O správné zdanění se musí starat rezident i nerezident. Rezident má však situaci složitější, ale u některých příjmů plynoucích ze zahraničí má možnost zcela v souladu se zákonem danit tyto příjmy nižší sazbou daně z příjmů 15 % a na povinnosti ušetřit.

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně n 2.jpg
Datum článku: 23. 09. 2022

Příjmy podléhající zdanění musí správně zdanit daňový rezident i nerezident, ale každý plní povinnost trochu jinak

Na začátku si pojďme připomenout jak je to s daňovými povinnostmi rezidentů a nerezidentů a jejich příjmy. Obecně platí, že povinnost zdanění se týká všech příjmů, které jsou ze zákona o dani z příjmu zdanitelnými příjmy a nejsou od daně osvobozeny. Zdanění se tedy vztahuje na příjmy plynoucí z české republiky i příjmy plynoucí z ciziny.

Daňový nerezident ČR je osoba a omezenou daňovou povinností vůči ČR, která nemá na území republiky trvalé bydliště ani se zde trvale nezdržuje. Daňovému nerezidentovi podléhají na našem území vždy jen příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, které jsou stanoveny paragrafem 22 zákona o dani z příjmu ČR. Daňový nerezident tudíž na našem území příjmy ze zahraničí neřeší.

Daňový rezident ČR je však poplatník, který má na území ČR trvalé bydliště případně, který se na území ČR většinu roku zdržuje klidně v pronajatém bydlení a má zde objekt zájmu, kvůli němuž zde převážnou část roku pobývá. Daňový rezident ČR má samozřejmě plnou daňovou povinnost na našem území což znamená řádně odvést daň z příjmů plynoucích z ČR i daň z příjmů plynoucích ze zahraničí, pokud takové příjmy má.

Aby se příjmy plynoucí tuzemskému rezidentovi nedanily již podruhé má ČR s mnoha státy uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění a když poplatník v ČR doloží příslušným potvrzením, že příjem byl již zdaněn, tak jej samozřejmě nedaní znovu.

Ne všechny příjmy ze zahraničí se v zahraničí také daní a takové příjmy je pak nutné řádně zahrnout do daňového přiznání v ČR a řádně je zdanit

Příjmy rezidenta ČR plynoucí z ciziny tedy často skutečně podléhají zdanění v ČR. V uvedeném případě má tedy poplatník povinnost zahrnout je řádně do daňového přiznání podávaného v ČR a zdanit je. Většina příjmů z ciziny podléhajících zdanění a zahrnutých do přiznání a podléhajících zdanění na našem území se pak daní obdobně jako příjmy tuzemské.

Jsou však některé příjmy ze zahraničí, které by při plynutí z příjmů v ČR podléhaly srážkové dani 15%. Jedná se o některé příjmy z kapitálového majetku a některé ostatní příjmy. Tyto příjmy je možné nezahrnovat do obecného základu daně, ale zahrnout je do samostatného základu daně a danit je samostatně onou sazbou 15 %.

Které příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí lze danit samostatně patnáctiprocentní sazbou?

Jak je tedy vidět samostatně nižší sazbou lze danit jen příjmy ze zahraničí a jen některé, u nichž to tuzemský zákon o dani z příjmu umožňuje.

Uvedeným způsobem lze danit příjmy ze zahraničí plynoucí z podnikatelské činnosti dle § 7 ZDP.

Stejně lze danit zahraniční příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu a příjmy z ostatních příjmů dle § 10 ZDP.

U příjmů ze samostatné výdělečné činnosti jde o příjmy společníka nebo komplementáře veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnosti plynoucí z podílů na zisku či  z vypořádacích podílů na likvidačním zůstatku společnosti nebo obdobných plnění.

Uvedené zdanění lze použít také na příjmy z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a příjmy dle § 8 odst. 4 a 9 zákona o dani z příjmu

Záležitost se vztahuje zejména například na úroky z držby cenných papírů a výnosy z dluhopisů,

úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na účtu, který není určen k podnikání a další příjmy z kapitálového majetku i dle § 10 zákona o dani z příjmů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Datum článku: 02. 06. 2023

Podnikatelé, kteří se chystají prodat firmu nebo činit změny ohledně jejího vlastnictví by měli uvedený krok…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací