Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené povinnosti základní plynou zaměstnavateli povinnosti další a jednou z nich je poskytnutí ochranných prostředků zaměstnancům a zajištění řady dalších záležitostí, aby ochranné prostředky zaměstnanci nejen měli, ale také, aby tyto prostředky vždy správně plnily svoji funkci. Poskytnout zaměstnancům finanční prostředky, aby si ochranné prostředky k práci zajistili samostatně, je v rozporu se zákonem.

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řad 2.jpg
Datum článku: 26. 05. 2023

Postarat se zaměstnancům o zakoupení, vydání jakož i seznámení s použitím osobních ochranných prostředků patří k základním povinnostem zaměstnavatelů

Každý zaměstnavatel, i kdyby zaměstnával pouze jediného zaměstnance, si musí být vždy vědom toho, že k jeho prioritním povinnostem patří dbát na bezpečnost a zajistit ochranu života a zdraví všech zaměstnanců, kteří pro něho vykonávají práci.

Jak napovídají řádky výše povinnost chránit životy a zdraví všech zaměstnanců stanoví zaměstnavatelům přímo zákoník práce. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a pracovní prostředí a předcházet všem rizikům, která by mohla k poškození zdraví či ohrožení života vést. Ani při největší snaze nelze vždy zcela odstranit úplně všechna rizika, která při práci vznikají. Každý druh práce si v sobě přirozeně ze své podstaty nese nějaké faktory, které působí  či mohou působit nepříznivě na zdraví pracovníků. Tam, kde tedy nelze rizikům předejít, je nutné je minimalizovat na nejnižší možnou míru.

Klíčovou úlohu v předcházení a minimalizaci rizik vzniku pracovních úrazů zaměstnanců mají osobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně jen ochranné prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky chrání zaměstnance před úrazy či nemocemi z povolání. Používání těchto ochranných prostředků právě předchází úrazům či nemocem z povolání nebo alespoň v co největší míře eliminuje dopad škodlivého působení na zaměstnance.

Paragraf 104 zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům povinnost podle druhu pracoviště i charakteru práce a z ní plynoucích rizik poskytovat zaměstnancům ochranné prostředky. Uvedenými prostředky zákon vnímá zejména ochranné oděvy, obuv, ochranné přilby, brýle, mycí čistící a desinfekční prostředky a ochranné nápoje. Dle charakteru jednotlivých pracovních činností je celá škála dalších ochranných prostředků dle vykonávané pracovní činnosti.

Každý zaměstnavatel musí v rámci svých povinností ohledně ochrany životů a zdraví svých pracovníků nejdříve stanovit rizika, dle činností, kterou jeho zaměstnanci konají a následně jim dle těchto rizik zajistit odpovídající ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky musí zaměstnance skutečně chránit před riziky, nesmí zaměstnanci bránit ve výkonu práce nebo jej dokonce ohrožovat. Uvedené prostředky musí vždy splňovat specifické požadavky stanovené zvláštními právními předpisy k charakteru konkrétní činnosti.

Už jen výběr a pořízení ochranných prostředků pro zaměstnance si od zaměstnavatele žádá velmi odpovědný přístup, aby zvolil prostředky správné a účinné přesně dle činností svých zaměstnanců a míry rizik z těchto činností plynoucích. Problematiku by měl zaměstnavatel vždy konzultovat s odborníky právě na bezpečnost práce a dle jejich posouzení prostředky pořídit. Ještě před samotným nákupem si musí zaměstnavatel vyhotovit seznam těchto prostředků, dle kterého prostředky pořídí a který zkonzultuje a upraví dle vyjádření příslušného bezpečnostního odborníka. Tento seznam je potřeba následně uchovávat pro kontroly z inspektorátu práce. Dokument je třeba aktualizovat vždy, pokud v záležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví dojde na pracovišti ke změnám.

V souvislosti s ochrannými prostředky pro zaměstnance si zaměstnavatel musí být vědom toho, že má i další povinnosti vázané na tuto problematiku. Jinými slovy odpovědným zakoupením a rozdáním daných prostředků zaměstnancům záležitost nekončí. Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby se zaměstnanci seznámili s tím, proč a jak mají prostředky používat. Je tudíž potřeba zajistit proškolení pracovníků v daném směru. Stejně tak musí mít zaměstnanci vždy zpřístupněny návody na používání prostředků.

Dále je zaměstnavatel taktéž ze zákona povinen udržovat osobní ochranné prostředky zaměstnanců v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. Zaměstnavatel tedy musí pravidelně opakovaně kontrolovat, zda zaměstnanci prostředky používají a v jakém stavu tyto prostředky jsou. Samozřejmě použitím dochází k přirozenému opotřebení i přímo spotřebování a povinností zaměstnavatele tudíž přirozeně je zajistit prostředky další.

Zákon čili v daném případě zákoník práce stanoví soubor obecných pravidel ohledně osobních ochranných prostředků zaměstnance a s těmito pravidly se musí samozřejmě zaměstnavatel seznámit a podle nich jednat, ale není to vše. Konkrétní podmínky poskytování popsaných prostředků zaměstnancům zaměstnavatelem stanoví vláda speciálním nařízením č. 390/2021 Sb., o podmínkách poskytování osobních ochranných prostředků.

Pozor, zajištění ochranných prostředků se nesmí nechávat na zaměstnancích, tím, že jim zaměstnavatel na prostředky poskytne peníze. Takový postup je v rozporu s právními pravidly

Mnoho zaměstnavatelů se často dopouští v oblasti záležitostí ochrany zdraví zaměstnanců a poskytování ochranných prostředků zásadních chyb, z nichž následně plynou velmi nepříjemné a citelné sankce v podobě pokut a třeba i soudních jednání.

Jedním z velmi zásadních a nikoli ojedinělých přečinů proti pracovněprávním předpisům je poskytnutí peněz zaměstnancům, aby si ochranné osobní pracovní prostředky zakoupili samostatně. Uvedený postup je zcela v rozporu s pravidlem zákoníku práce, kde je stanoveno, že dané prostředky má povinnost zajistit právě zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen při pořizování těchto prostředků vycházet z výše uvedeného seznamu prostředků vytvořeného jako vnitřní předpis na základě rozboru rizik a dalších odborných záležitostí. Zaměstnanec nemá povinnost uvedenému dokumentu rozumět, a sehnat si uvedené záležitosti pro něho může být až nedostupné, proto je povinnost určena výhradně zaměstnavateli. Zcela nepřípustné dle § 101 odstavce 5 zákoníku práce je od zaměstnavatele také to, aby po zaměstnancích požadoval případné pořizování ochranných pracovních prostředků na jejich vlastní náklady.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací