Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odpočet DPH se může podařit i z předraženého nákupu pokud se prokáže, nepodvodné jednání

Možnost odpočtu DPH na vstupu dává obchodníkům, kteří jsou povinnými plátci daně získat zpět od Finančního úřadu DPH zaplacenou povinně výrobci zboží. Problém s daným odpočtem však nastává ve chvíli, kdy finanční úřad nárok na odpočet obchodníkovi neuzná, protože rozhodne, že zboží či služba byla nakoupena za cenu vyšší než je obvyklé, čili že šlo o záměrné navýšení hodnoty nákupu, tedy o podvod a odpočet možný není. Jenže záležitosti kolem daní nebývají jednoduše černobílé a odpočet nakonec uznán být může.

Odpočet DPH se může podařit i z předraženého nákupu pokud se prokáže, nepodvo 2.jpg
Datum článku: 22. 08. 2022

Není odpočet DPH jako odpočet i u nákupu kvalifikovaného jako předražený je možné dosáhnout odpočtu DPH, když se prokáže, že šlo o daňově související jednání bez záměru podvodu

Pokusy o podvodné jednání i dokonané podvodné jednání samo je v oblasti DPH záležitostí velmi častou, proto si Finanční správa a úřady uvedenou oblast velmi hlídají a obchodníci plátci DPH, kteří si chtějí uplatnit odpočet zaplacené DPH na vstupu, se nejednou potýkají, s neuznáním nároku pro předražený nákup. Obchodníci, kteří brání svůj nárok na odpočet soudně, jsou často soudem káráni, že nepostupovali dostatečně obezřetně, podmínky obchodního postupu protistrany řádně neprověřili, čímž umožnili, že došlo k nákupu za cenu vyšší než je obvyklé, tedy předražený nákup. Výsledkem je samozřejmě verdikt, že nehlídání podmínek a pravidel je z hlediska práva samozřejmě jednáním nesprávným a může být až jednáním protiprávním a nárok na odpočet daně tedy nenáleží.

Jenže většina zkušenějších podnikatelů už ví, že oblast daňových záležitostí z hlediska povinností i práv a nároků není rovným a přehledným územím, ale naopak nepřehledným terénem plným zákrut, v nichž se cesta k nárokům klestí velmi nesnadno. Platí však, že kdo boj nevzdává, pravidla dodržuje a sveřepě postupuje vpřed, může se svého nároku na odpočet DPH domoci i přes nadměrně vysokou cenu nákupu. Z hlediska uskutečnění předraženého nákupu je nejrizikovější oblastí nákup reklamních služeb. V daném segmentu je proto pro obchodníka  velmi důležité hlídat si cenové podmínky výrobce právě kvůli možnosti uplatnění odpočtu DPH na vstupu. Daň na výstupu čili z prodeje je obchodník povinen od zákazníka vždy vybrat a odvést ji celou finančnímu úřadu. Zde tedy žádné právo na odpočet nevzniká.

Pokud plátce DPH prokáže, že z jeho strany k zanedbání povinností nedošlo, nárok na odpočet DPH mu podle jednotných pravidel EU náleží

Jak ukazují řádky výše, uplatňovat si nárok na onen odpočet DPH na vstupu nemusí být ani pro zodpovědného obchodníka podnikatele vůbec snadné. Do sítě podvodů s DPH může jedinec spadnout i zcela bez vlastního vědomí a přičinění. Cesta ven pak rozhodně nebývá jednoduchá, ale může se podařit díky mezinárodně platným zákonům a pravidlům EU, které jsou stanoveny samozřejmě i pro oblast DPH. Jednotná pravidla EU pro nějakou oblast jsou vždy závazná pro všechny členské státy a stojí nad pravidly daného jednotlivého státu. ČR je členem EU a obrana mezinárodně nastavenými zákony a pravidly i v oblasti daní samozřejmě platí i pro tuzemské občany, pokud se svých práv nedomohou v tuzemsku.

Prvořadým úkolem každého podnikatele i obchodníka je samozřejmě jednat vždy v souladu s platnými pravidly a zákony své země. Hlídat si plnění povinností zejména v oblasti daňové, což mimo jiné znamená si pečlivě prověřovat podnikatelské partnery z hlediska jejich přístupu k daňovým povinnostem a zvláště DPH. V dané souvislosti musí být podnikatel připraven na to, že správce daně mu jako plátci neuzná nárok na odpočet DPH na vstupu z nákupu, u něhož bude vysoká cena ukazovat na nebezpečí podvodu, Jak je řečeno výše, podnikatel následně nemusí být úspěšný s obhajobou daného svého nároku ani u tuzemských soudů. Protože, pro nepřiznání daného nároku stačí, aby bylo vyřčeno, že plátce DPH, který se svého práva domáhá, věděl či vědět měl, že se přijetím či poskytnutím daného daňového plnění účastní byť nepřímo podvodného jednání s DPH. V takovém případě, i když je u daného jedince podnikatele vše daňově v pořádku nárok na odpočet nemá, pokud jednoznačně neprokáže, že jednal zcela podle zákonných opatření, maximálně prověřil všemi dostupnými prostředky uskutečňovaný kontrakt a o tom, že je součástí podvodného jednání skutečně vědět nemohl.

Uvedená záležitost však platí i z opačné stránky, že pokud plátce podnikne veškerá opatření k ochraně svých plnění před podvodem a dle těchto opatření při svém jednání postupoval, pak mu nesmí být upírán nárok na daný odpočet.

Jinými slovy pokud tedy podnikatel ví, že s podvodem nemá nic společného a chce se svého práva domoci navzdory nepříznivému rozhodnutí tuzemských institucí, má právo se obrátit na pomoc k EU. Soudní dvůr v EU už v obdobných případech vyjádřil, že osoba povinná k dani si může odečíst DPH zaplacenou na vstupu při obchodování i když se cena transakce viditelně jeví jako nepřiměřená, pokud se prokáže, že uvedené plnění má bezprostřední a přímou souvislost s jedním či několika dalšími daňovými plněními k DPH na výstupu a uvedená transakce nevedla k neoprávněnému zvýšení obratu a obohacení daného podnikatele jako osoby povinné k dani.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací
Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Datum článku: 25. 01. 2023

Poskytnutí pomoci formou darů či peněz je záležitost velmi potřebná i záslužná, a proto je možné si jejím…

Více informací
Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Datum článku: 23. 01. 2023

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že i přes povinné zřízení datových schránek v roce 2023 může…

Více informací