Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2021 se opět zvyšuje a proti roku předchozímu může být vyšší až o 686 Kč měsíčně a s rekvalifikací ještě více

I když se kvůli řádící pandemii rozhodně nedá počítat s tím, že rok 2021 bude nějak zvláště optimistický a nadějný, tak drobná pozitiva, která jej budou pomáhat zvládnout, tu přece jen jsou. Pro rok 2021 se opět zvyšuje podpora v nezaměstnanosti i podpora při rekvalifikaci.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2021 se opět zvyšuje a proti roku předchozímu může být vyšší až o 686  2.jpg
Datum článku: 12. 01. 2021

Lidé, kteří budou v roce 2021 bez vlastního zavinění nezaměstnaní, mohou dostat podporu až o 686 Kč vyšší než loni a v případě rekvalifikace může jít částka ještě výše

Je už více než jisté, že v roce 2021 přibude zejména z důvodů covidových ještě o něco více nezaměstnaných než v těžkém roce 2020. Pokud se ovšem tito nezaměstnaní, kteří přijdou o práci z vážných důvodů bez vlastního zavinění, řádně zaevidují do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce, mohou požádat o podporu v nezaměstnanosti, jejíž  normální sazba se pro rok 2021 proti předchozímu roku zvýšila. Na vyšší podporu v nezaměstnanosti dosáhnou dokonce i registrovaní uchazeči, kterým se podpora vypočítává z takzvané náhradní doby pojištění.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je pro rok 2021 na částce 20 075 Kč měsíčně

Výše podpory v nezaměstnanosti je u každého nezaměstnaného ovlivněna vždy jeho předchozím zaměstnáním respektive výší předchozího výdělku, věkem a také tím z jakého důvodu k nezaměstnanosti došlo. Jiná je podpora v nezaměstnanosti pro člověka, který přišel o práci bez vlastního zavinění nebo musel zaměstnání opustit z vážných důvodů a u člověka, který opustil zaměstnání z vlastního rozhodnutí bez závažných důvodů. A ještě jiná bude z hlediska podpory situace nezaměstnaného, který přišel o práci kvůli porušování pracovních povinností.

I v roce 2021 platí, že někteří nezaměstnaní budou pobírat podporu standardní a mohou dosáhnout podle předchozího výdělku třeba až na výši maximální. Jiní dosáhnou jen na podporu nejzákladnější. A najdou se samozřejmě i tací, kteří na podporu nedosáhnou vůbec.

Začněme však u maximální výše podpory pro rok 2021. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí vždy 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku předchozího, tedy roku, který předcházel roku, v němž je podávána žádost o podporu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2021 vychází z průměrné mzdy roku 2020, která činila 34 611 Kč, což je více než v období předchozím a proto je v roce 2021 maximální podpora v nezaměstnanosti na částce 20 075 Kč měsíčně, což je o 686 Kč více než v roce 2020. Pokud jde o podporu při rekvalifikaci je částka ještě vyšší.

Zásadní pro podporu v nezaměstnanosti je délka podpůrčí doby a to zda podpora bude v běžné či snížené sazbě

Nárok na podporu pro žádného uchazeče ani, když splňuje podmínky pro podporu, netrvá neomezeně dlouho, ale naopak má stanovenu maximální hranici dle věku žadatele, jak dlouho může žadatel či žadatelka podporu čerpat.

  • Uchazeči do 50 let věku mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat maximálně 5. měsíců.
  • Uchazeči ve věku 50 až 55 let mají nárok na podporu maximálně 8. měsíců.
  • Uchazeči ve věku vyšší než 55 let pak mají nárok na podporu až 11 měsíců.

 

Jak je naznačeno v předchozích odstavcích tohoto článku výši podpory v nezaměstnanosti u každého uchazeče vždy ovlivní to, co k nezaměstnanosti vedlo a zda měl nezaměstnaný na své situaci nějaký podíl či nikoli. Podpora může být nezaměstnanému přiznána ve standardní či snížené výši, ale může nastat i situace, kdy nebude přiznána vůbec.

Standardní podpora náleží uchazečům, kteří splňují podmínky nároku na podporu a o zaměstnání přišli ze závažných důvodů, bez vlastního přičinění.

V takovém případě náleží první 2 měsíce podpůrčí doby 65 procent předchozího výdělku uchazeče.

Další 2 měsíce podpůrčí doby náleží 50 procent z předchozího výdělku.

A zbytek podpůrčí doby náleží 45 procent z předchozího čistého výdělku.

Snížená podpora náleží uchazečům o zaměstnání vždy, když k ukončení předchozího zaměstnání došlo bez závažného důvodu a tedy ve chvíli, kdy předcházející zaměstnání ukončil zaměstnanec sám z vlastního rozhodnutí a nebyl přitom veden závažnými situacemi stanovenými v § 5 zákona o zaměstnanosti. V uvedené situaci pak uchazeči o zaměstnání vždy náleží podpora jen ve výši 45 procent z průměrného předchozího čistého výdělku a tato částka pak náleží po celou dobu trvání nároku.

Nulová podpora, čili bez nároku na podporu v nezaměstnanosti skončí zaměstnanec, který v předchozím zaměstnání porušil pracovní kázeň zvláště hrubým způsobem, a proto dostal výpověď. Stejně dopadne i zaměstnanec, který hrubě poruší pravidla pracovní neschopnosti a následně proto dostane od zaměstnavatele výpověď.

Podpora v nezaměstnanosti náleží i nezaměstnaným, kterým se počítá z náhradní doby pojištění

Může se stát, že u nezaměstnaného nelze stanovit z objektivních příčin výši předchozího čistého výdělku ze zaměstnání či vyměřovacího základu z podnikání, ale podpora se mu bude vypočítávat z náhradních dob pojištění. V takovém případě nezaměstnanému náleží:

  • za první dva měsíce 0,15 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku než je rok žádosti o podporu,
  • v dalších dvou měsících podpůrčí doby náleží 0,12 daného násobku a
  • po zbytek podpůrčí doby náleží 0,11 tohoto násobku průměrné mzdy.

V roce 2021 pak činí podpora z tohoto výpočtu v prvních měsících 5192 Kč v dalších dvou měsících pak 4154 Kč měsíčně a následně až do konce podpůrčí doby náleží podpora 3808 Kč.

S rekvalifikací lze vždy dosáhnout na ještě o něco vyšší podporu v nezaměstnanosti

Pokud se uchazeč o zaměstnání aktivně snaží svoji situaci zlepšit rekvalifikací a rekvalifikuje se při pobírání podpory, je na tom lépe a může dosáhnout na podporu ještě o něco vyšší než bez rekvalifikace. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti při rekvalifikaci je v roce 2021 také vyšší než v roce předchozím a činí 22 498 Kč za měsíc. U podpory stanovené z náhradních dob je to nově 4846 Kč měsíčně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vyšší podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci a možnost přivýdělku v roce 2022

Vyšší podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci a možnost přivýdělku v roce 2022

Datum článku: 25. 01. 2022

Výše podpory v nezaměstnanosti stejně jako příspěvek na rekvalifikaci nezaměstnaným od úřadu práce jsou od 1.…

Více informací
Elektronické podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 v aktuální verzi nyní možné není

Elektronické podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 v aktuální verzi nyní možné není

Datum článku: 17. 01. 2022

Z technických důvodů úpravy databáze formulářů není v současné době možné elektronické podání daňového…

Více informací
Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Datum článku: 04. 01. 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022…

Více informací

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022 nepřekročí jeden milion korun. I uvedená záležitost má stanovenu lhůtu do kdy je nutné se přihlásit, aby bylo možné v daném roce onen způsob plnění podnikatelských daňových povinností používat.

Konec lhůty pro připojení se k režimu paušální daně vyprší 10. ledna

Finanční správa upozorňuje všechny zájemce z řad drobných OSVČ, kteří se chtějí pro rok 2022 nově registrovat do režimu paušální daně a ulehčit si tím podnikatelskou administrativu, že se musí v několika následujících dnech rozhodnout s přihlášení realizovat. Jak je řečeno v úvodu lhůta pro daný krok vyprší 10. ledna 2022.

Kdo přihlášení do uvedeného data nestihne, bude se moci účastníkem paušální daně stát až v roce 2023. Přihlášení samotné může sice uskutečnit třeba klidně na podzim roku 2022, ale aktivním účastníkem se stane až od roku následujícího pokud bude splňovat podmínky pro daný režim.

Uvedenými podmínkami není jen nepřekročení daného limitu ročního příjmu, jak je uvedeno výše. OSVČ, která chce uvedený daňový režim používat, musí splňovat také to, že je OSVČ v souladu se zákonem upravujícím důchodové pojištění i zákonem upravujícím podmínky veřejného zdravotního pojištění na kterou se vztahují předpisy pro plnění daného pojištění a není vyňata z povinnosti platit pojistné na tato pojištění.

Dále musí být splněna podmínka, že uvedená OSVČ není plátcem DPH ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti ani nevykonává činnost, z níž plynou příjmy ze závislé činnosti. Důležité pro vstup do režimu paušální daně je také nebýt dlužníkem v insolvenčním řízení.

Pokud OSVČ všechny uvedené podmínky splňuje, jak je žádáno, jejímu vstupu do paušální daně nic nebrání a stačí podat oznámení o vstupu do režimu správci daně. Oznámení je třeba podat písemně právě nejpozději poslední den lhůty, která je pro daný úkon zákonem vymezena, tj. právě zmíněný 10. lednový den.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí mít předepsanou formu

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí být podáno buď elektronicky prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře, nebo na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí odeslaném přes datovou schránku poplatníka.

OSVČ, které již v daném režimu fungovaly v roce 2021 a budou pokračovat, se opakovaně hlásit nemusí

Možnost využití uvedeného daňového režimu pro drobné podnikatele vznikla od začátku roku 2021, a podnikatelé, kteří již režim v roce 2021 aktivně užívali, nemusí přihlášení nijak obnovovat a znovu hlásit, pokud chtějí pokračovat a nadále splňují podmínky pro účast v paušální dani.

Paušální daň je jedinou povinnou měsíční platbou, která v sobě obsahuje minimální povinné měsíční pojistné na zdravotní pojištění, minimální pojistné na sociální pojištění a také daň z příjmu ve výši 100 Kč. Jediné co si musí podnikatel pohlídat, aby platba byla uhrazena za všechny měsíce kalendářního roku v takové výši jaká je pro konkrétní rok platná. Pro  rok 2022 je uvedená platba 5994 Kč a tato platba musí být zaplacena za každý měsíc roku 2022. V roce 2021 byla platba o 525 Kč nižší. Poplatníci, kteří systém používali již loni, museli částku k platbě od ledna 2022 patřičně navýšit a je třeba zkontrolovat, zda na navýšení nezapomněli, aby jim i v roce 2022 odcházela ke dvacátému dni v měsíci.