Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani zaměstnancům, protože v opačném případě jim mohou nastat problémy nejen ohledně důchodového zabezpečení. Povinnosti je tedy třeba plnit a jejich plnění si ve vlastním zájmu kontrolovat. Záležitost je však trochu jiná pro zaměstnance a jiná pro OSVČ.

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OS 2.jpg
Datum článku: 12. 05. 2022

Zaměstnanec si ohledně sociálního pojištění musí hlavně kontrolovat, zda zaměstnavatel činí co má

Zaměstnanec má povinnosti ohledně sociálního zabezpečení vždy o něco snazší než OSVČ. Sociální pojištění za zaměstnance má vždy povinnost ve správné výši a ve správný čas odvádět zaměstnavatel. Uvedená záležitost platí stejně u zaměstnanců v klasickém pracovním poměru, tak u zaměstnanců pracujících na některou z dohod s povinnou účastí na pojistném.

Zaměstnavatel je povinen každého přijímaného zaměstnance do 8 dne od nástupu přihlásit k sociálnímu pojištění a pravidelně každý měsíc za něho odvádět zákonem stanovenou částku pojistného na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění. Všechny tyto složky v jedné za zaměstnance odvede zaměstnavatel včetně částky 6,5%, kterou si každý zaměstnanec na sociální pojištění povinně přispívá a strhává se mu pravidelně ze mzdy. Takže hlavní starost, aby s povinností sociálního pojištění bylo u zaměstnance vše v pořádku, má v daném případě vždy zaměstnavatel. Zaměstnavatel musí za každého zaměstnance taktéž pravidelně každý rok odevzdávat evidenční list důchodového pojištění, který je základním dokladem nároku na důchod, protože prokazuje dobu důchodového pojištění. Zaměstnavatel má taktéž povinnost u každého zaměstnance nahlásit ČSSZ i případné skončení pracovního poměru.

Úkolem zaměstnance je v daném případě občas zkontrolovat zaměstnavatele zda ohledně jeho osoby odvádí ono pojistné a nahlašuje všechny důležité události, které nahlášeny být mají.

Zaměstnanec si dnes může celkem jednoduše elektronicky prostřednictvím nástroje Informativní důchodové aplikace zkontrolovat, zda jej zaměstnavatel přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění, odvádí příslušné pojistné i zda odevzdal evidenční list. Přes danou aplikaci lze zjistit kompletní přehled evidovaných dob pojištění včetně náhradních dob. Pokud zaměstnanec zjistil, že zaměstnavatel některý z uvedených úkolů nesplnil, může na danou skutečnost zaměstnavatele upozornit, nebo se s problémem obrátit přímo na místně příslušnou OSSZ.

OSVČ má placení i administrativu ohledně sociálního pojištění vždy plně na vlastních bedrech

OSVČ si musí oproti zaměstnanci vše, co se týká sociálního zabezpečení a s tím spojených úkolů čili odvodů i administrativy splnit sama.

Pokud je pro OSVČ podnikání hlavním zdrojem příjmů a jedná se tudíž o podnikání na hlavní činnost, pak má povinnost odvádět zálohy na sociální pojištění vždy alespoň v minimální výši. Výše pojistného čili konkrétních záloh vychází vždy z dosaženého zisku. Ovšem podnikatelé při hlavní činnosti si z dané částky musí vypočítat minimální měsíční vyměřovací základ a z tohoto minimálního vyměřovacího základu se následně vypočte pojistné ve výši 29,2 procenta. V roce 2022 jsou minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění 2841 Kč měsíčně. Uvedená částka obsahuje část na důchodové pojistné a částku na státní politiku zaměstnanosti. Částku na nemocenské pojištění si OSVČ může platit, ale také nemusí. Pokud si OSVČ nemocenské platí, tak jej platí zvlášť.

V případě, že se jedná o OSVČ na vedlejší činnost je situace s placením sociálního pojištění odlišná. V prvním roce vedlejšího podnikání nemusí podnikatel zálohy odvádět vůbec. V dalších letech při vedlejší činnosti o placení či neplacení záloh na sociální zabezpečení rozhoduje dosahovaný zisk podnikatele. Pokud je zisk nižší než určitá rozhodná částka, v roce 2022 je tato částka 93 387 Kč, zálohy na sociální pojištění být odváděny i nadále nemusí a povinnost nevznikne. Pokud je však uvedený rozhodný limit překročen, zálohy alespoň v minimální výši 1137 Kč měsíčně pro rok 2022, musí být odvedeny.

Další povinností kromě samotných odvodů pojistného je pro OSVČ odevzdávání přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ. Přehledy za uplynulý rok musí povinně odevzdat všechny OSVČ pokud podnikání trvalo alespoň část roku. Písemnost odevzdávají podnikatelé jak při hlavní, tak i při vedlejší činnosti.

Jak je výše uvedeno placení nemocenského pojištění je pro OSVČ zcela dobrovolné. Pokud je podnikatel nechce platit, tak nemusí, ale nebude mít  v daném případě možnost žádat o dávky nemocenské, mateřské či otcovské. Pokud se podnikatel rozhodne, že si nemocenské pojištění platit bude a přihlásí se k němu, pak jej musí platit pravidelně a řádně v uložené lhůtě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací