Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce na dohody mimo pracovní poměr a změny v roce 2023

Práce na dohody konané mimo pracovní poměr čili Dohoda o pracovní činnosti nebo Dohoda o provedení práce slouží zaměstnancům a zaměstnavatelům i v roce 2023. V poslední době se o nich hodně hovoří v souvislosti s pojednáváním velkých změn v zákoníku práce. Prozatím však i v roce 2023 zůstávají pravidla tohoto zaměstnávání ve velké míře shodná s rokem předchozím, ale některé drobné změna zde přece jen jsou.

Práce na dohody mimo pracovní poměr a změny v ro 2.jpg
Datum článku: 03. 03. 2023

U dohody o činnosti se změnila výše rozhodného příjmu pro povinnou účast na nemocenském na 4000 hrubého měsíčně

Dohoda o pracovní činnosti je snad ještě více využívána než její kolegyně dohoda o provedení práce. Dohodu o činnosti zaměstnavatelé využívají, vždy když potřebují rychle přijmout přechodně větší počet pracovních posil na krátkou dobu nebo naopak když chtějí na delší dobu třeba jednoho roku zaměstnat například osvědčené důchodce nebo rodiče na rodičovské, hledající drobný přivýdělek.

Základní struktura uzavírání pracovního vztahu se zaměstnancem na dohodu o činnosti se ani v roce 2023 zatím nemění. Zatím stále platí, že uvedený vztah lze rychle uzavřít i zrušit bez nutnosti udávání důvodů ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Stále však také platí, že i tato forma zaměstnání má v zákoníku práce ukotvena určitá pravidla, která musí zaměstnavatelé hlídat.

Stále platí, že i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemnou formou a v písemnosti musí být uveden druh práce, doba, na kterou je práce sjednávána a sjednaný rozsah pracovní doby. Co musí zaměstnavatelé u dohod i v roce 2023 hlídat je nepřekročení limitu odpracovaných hodin týdně. Pro dohodu o činnosti platí, že zaměstnanec pracující na tuto dohodu nesmí v jednom kalendářním týdnu odpracovat více než 20 hodin čili polovinu standardní týdenní pracovní doby. Zaměstnanec na DPČ může být tedy zaměstnán třeba celý rok, ale jen na poloviční nebo menší úvazek. Při odměňování těchto zaměstnanců musí zaměstnavatel hlídat zejména ustanovení o minimální mzdě a nikdy nesmí platit ani těmto zaměstnancům méně, než mu velí aktuální výše minimální mzdy. V roce 2023 musí zaměstnavatel vycházet z toho, že výše minimální mzdy činí 17 300 Kč hrubého měsíčně při standardní pracovní době 40 hodin týdně a minimální hodinová mzda je zákonem stanovena na částce 103,80. Tato sazba nesmí být nižší. Při poskytování odměny zaměstnancům pracujícím na dohody si zaměstnavatel musí tyto limity hlídat, vyplácet odměnu podle nich v žádném případě nižší. Výpovědní lhůta u dohod je i nadále 15 dnů od předání výpovědi zaměstnanci. Často se však zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na výpovědní době kratší nebo ukončení spolupráce bez výpovědní doby. Dohodnutí takových podmínek je možné, pokud obě strany souhlasí. Co se u DPČ pro rok 2023 také nemění je, že zaměstnanec takto pracující nemá ze zákona nárok na placenou dovolenou, vyplácení nemocenské a náhrad mzdy při pracovní neschopnosti (pokud  nejsou z příjmu odváděny povinné odvody na sociální a tedy i nemocenské pojištění a zdravotní pojištění), cestovní náhrady a další zajištění a výhody, které mají zaměstnanci zaměstnávaní na pracovní poměr. Nárok na dovolenou či jiné zaměstnanecké výhody  může zaměstnavatel určit i pro zaměstnance na dohody vnitřním předpisem, ale povinné to není.

A nyní přejděme k tomu, co se u dohod o pracovní činnosti pro rok 2023 změnilo, což je výše limitu pro odvodové povinnosti u DPČ a tím i povinnost odvodu na nemocenské pojištění.

Pokud je měsíční hrubá odměna z DPČ 4000 Kč nebo více musí být zaměstnavatelem odváděno pojistné na sociální čili i nemocenské pojištění i zdravotní pojištění. Pokud je výše odměny pod uvedenou hranicí, pojistné se neodvádí. Dani z příjmu odměna podléhá

Pro práci na DPČ i DPP vždy platilo a platí i v roce 2023, že do určité částky výše měsíční odměny není povinnost odvádět pravidelné měsíční zálohy na pojistné ani na sociální pojištění, jehož součástí je pojištění nemocenské, ani na zdravotní pojištění. Pokud je tedy odměna z dohod v limitu pojistné neodvádí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec. Dani z příjmu naopak podléhá  odměna z DPČ vždy a je nutné z ní každý měsíc odvést buď daň srážkovou, nebo daň zálohovou ve výši 15 procent a záleží opět na výši příjmu i skutečnosti zda zaměstnanec má u daného zaměstnavatele podepsáno Prohlášení poplatníka neboli ono růžové prohlášení.

Pro DPČ v roce 2023 je důležité, že se proti roku předchozímu zvýšila ona hranice, kdy je nutné plnit odvodovou povinnost z daného příjmu ohledně sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Jak je řečeno výše hranice se posunula na 4000 Kč hrubého příjmu.

Pokud je zaměstnanci pracujícímu v roce 2023 na dohodu o činnosti vyplácena měsíční hrubá odměna v částce 4000 Kč nebo více, musí jej zaměstnavatel přihlásit na zdravotní pojišťovně i ČSSZ a pravidelně z jeho mzdy strhávat a odvádět příslušné částky na sociální čili i nemocenské pojištění a zdravotní pojištění. Pokud je odměna z DPČ nižší než uvedená částka čili třeba 3999 nebo méně, zaměstnavatel odvodovou povinnost nemá, to znamená, pojistné neodvádí.

Částku na daň z příjmů musí zaměstnavatel zaměstnanci na DPČ strhnout vždy. Pokud má však tento zaměstnanec u daného zaměstnavatele podepsáno výše zmíněné prohlášení poplatníka, uplatní se u něho nárok na daňové slevy a případně i daňová zvýhodnění. Jak známo uplatněním daňových slev se vždy daňová povinnost poplatníka snižuje a může být i nulová, záleží na výši příjmu. Připomeňme, že každý poplatník má vždy minimálně nárok na základní slevu na dani na poplatníka, kterou si může na příjem uplatnit. Sleva na poplatníka pro rok 2023 činí měsíčně 2570 Kč. Pokud má tedy poplatník pracující na DPČ podepsáno Prohlášení, uplatní danou slevu, nezaplatí ve výsledku na dani nic.

Dohoda o provedení práce v roce 2023

Nyní se pojďme podívat na druhou z dohod konaných mimo pracovní poměr čili Dohodu o provedení práce čili DPP. I na tuto dohodu pracuje v roce 2023 mnoho zaměstnanců.

Pro dohodu o provedení práce v roce 2023 stejně jako v letech předchozích platí, že rozsah práce je limitován 300 hodinami ročně. To znamená, že zaměstnanec zaměstnaný u zaměstnavatele na tuto dohodu nesmí pro daného zaměstnavatele odpracovat více hodin, než právě 300 za celý rok. Nepřekročení uvedeného limitu si musí zaměstnavatelé vždy pečlivě hlídat, protože jeho překročení znamená nedodržení zákoníku práce, z čehož pochopitelně hrozí sankce.

Jak už vyplývá z řádků výše, mnoho pravidel má DPP shodných s dohodou o pracovní činnosti. I tento pracovní vztah je nutné vždy sjednat písemně a vymezit v něm minimálně dobu trvání, popis práce, která má být vykonána a výši odměny.

Výše odměny u dohody o provedení práce má podobně jako dohoda o pracovní činnosti stanoven zákonem měsíční limit hrubé odměny, který hraje klíčovou roli ohledně odvodových povinností u zdravotního a sociálního pojistného.

Pro DPP se limit v roce 2023 proti předchozímu období nemění a zůstává tedy stále na částce 10 000 Kč hrubých měsíčních příjmů. Pokud je měsíční výdělek na DPP u jednoho zaměstnavatele v částce 10 000 Kč nebo nižší zdravotní ani sociální pojištění se z něho neodvádí, pokud se nejedná o jediný zdanitelný příjem poplatníka, který nemá hrazeno zdravotní pojištění a není státním pojištěncem, nemá jiného zaměstnavatele, který by za něho pojistné odváděl ani není OSVČ s povinností odvodů. Pokud však poplatník pracující na dohodu o provedení práce nemá vyřešeno zdravotní pojištění a je veden jako osoba bez zdanitelných příjmů čili OBZP. Zdravotní pojištění z daného příjmu na dohodu odvádět musí v částce 13,5 procenta z minimální mzdy. V roce 2023 uvedená částka činí 2336 Kč měsíčně. Toto pojistné si musí odvádět poplatník z daného příjmu sám a musí být odvedeno z příjmu 10 000 Kč i z příjmu nižšího, pokud jde o jediný zdanitelný příjem.

Když se jedná o pracovníka na DPP s odměnou 10 000 Kč měsíčně, který má hrazeno zdravotní pojištění státem, jiným zaměstnavatelem, u něhož má pracovní poměr nebo už zdravotní pojištění povinně odvádí jako OSVČ na hlavní činnost, tak pojistné ani zdravotní ani sociální z DPP neodvádí.

V případě, že výdělek z dohody o provedení práce přesáhne onen limit 10 000 Kč povinnost odvodu pojistného na sociální pojištění i zdravotní pojištění je vždy.

Záloha na daň z příjmů ve výši 15 procent z částky příjmu musí být sražena z každého výdělku na dohodu, ale opět je možné u zaměstnavatele podepsat prohlášení poplatníka k dani a díky uplatnění základní slevy na poplatníka nebo i dalších slev, nezaplatit na dani z příjmu zcela legálně 0 čili nic.

Připomeňme ještě, že prohlášení poplatníka je možné mít podepsáno ve stejném čase vždy jen u jednoho zaměstnavatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací