Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Spolupracující osobu je možné mít i s paušálními výdaji a nemusí to být jen partner či děti

Mít spolupracující osobu, která pomůže zvládnout úkol i případné nesnáze se vyplatí při každé práci a v podnikání hned několikanásobně, protože zde spolupracující osoba navíc může pomáhat zvládat daňovou zátěž při vyšších příjmech. Ale spolupracující osobu může mít i podnikatel s paušálními výdaji a nemusí to být jen životní partner nebo děti.

Spolupracující osobu je možné mít i s paušálními výdaji a nemusí to být jen  2.jpg
Datum článku: 01. 11. 2022

Spolupracující osoba může být pomocníkem i podnikateli s paušálními výdaji, ale nesmí to být podnikatel v režimu paušální daně

Jak prozrazuje úvod článku tak spolupracující osoba může být pro OSVČ pomocník nejen při vlastním podnikání, ale i pomocník daňový, protože podnikateli umožňuje snížit si zcela v souladu se zákonem daňovou zátěž, přenesením části příjmů a výdajů z podnikání na další osobu či osoby z podnikatelovy společné domácnosti.

Spolupracující osoba, která je jako spolupracující osoba řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmů zaregistrována, zdaní přerozdělenou část příjmů a výdajů ve vlastním daňovém přiznání a podnikatel si tím sníží onu daňovou zátěž. Čím vyšší jsou příjmy podnikatele, tím více se spolupracující osobu nebo osoby vyplatí mít, protože pokud se výše příjmů poplatníka přehoupne přes určitý limit, konkrétně 48násobek průměrné mzdy musí i OSVČ zdanit tyto příjmy zvýšenou sazbou daně 23 procent. Spolupracující osoba tedy pomůže rozdělit nadstandardní příjem tak, aby byl příjmem standardním a podnikatel nemusel odvádět státu na dani více než je nutné. Mít při podnikání po boku osobu či osoby registrované jako spolupracující se vyplatí i podnikateli jehož příjmy limit nepřekračují a jsou spíše nižšího rázu.

Na spolupracující osobu může podnikatel pro daňovou úlevu převést nejvýše 50 procent svých podnikatelských příjmů, pokud je spolupracující osobou zákonný manžel či manželka a současně nesmí takto přerozdělovaná částka být vyšší než 540 000 Kč za celé zdaňovací období a nemůže to být taktéž částka vyšší než 48 000 za každý měsíc spolupráce.

Pokud je spolupracující osobou jiná osoba ze společné domácnosti a nejde tedy o manžela či manželku může na ni být výše popsaným způsobem převedeno pouze 30 procent příjmů a samozřejmě také tomu odpovídající množství výdajů podnikatele a zároveň maximálně 180 000 Kč za zdaňovací období a maximálně 15 000 Kč za každý kalendářní měsíc spolupráce.

Jak je naznačeno výše spolupracující osobu, která pomáhá krom podnikání i daňově, může podnikatel mít i v případě, když uplatňuje výdaje v paušální výši procentem z příjmů, jak to umožňuje § 7 odstavec 7 zákona o daních z příjmů. Ovšem pozor využívání paušálních výdajů není totéž jako používání snazšího daňového režimu formou platby paušální daně čili plnění daňových povinností v jediné měsíční platbě. Podnikatel používající uvedený snazší daňový režim spolupracující osobu k uplatnění daňových úlev použít nemůže.

Pokud chce podnikatel používající paušální výdaje, převést za účelem daňové úlevy část příjmů na spolupracující osobu může daným způsobem převádět až tu částku příjmů, která převyšuje paušální výdaje. Nejprve tedy musí podnikatel na své celkové příjmy uplatnit paušální výdaje ve výši, kterou používá a až poté může takto daňově ošetřené příjmy přerozdělovat na spolupracující osobu nebo osoby. Není možné si přerozdělením příjmů na spolupracující osobu ulevit od povinností vztahujících se k uplatnění paušálních výdajů.

Spolupracující osobou nemusí být nutně jen příbuzní, důležitá je většinou ale sdílená společně hospodařící domácnost s podnikatelem i plnění daňových povinností

Jak už ukazují řádky výše, zákon o daních z příjmů svým § 13 umožňuje podnikateli mít jednu nebo více spolupracujících osob, které mu pomohou nést podnikatelské i daňové břímě.

Spolupracující osobou dle daného zákona mohou být kromě manžela nebo potomků taktéž další rodinní příslušníci, kteří s podnikatelem sdílí společnou domácnost. A stejně tak může být spolupracující osobou také druh či družka pokud s podnikatelem sdílí společnou domácnost ve smyslu trvalého společného soužití a společné úhrady nákladů na domácnost.

Spolupracující osobou z pohledu zákona může být také člen rodiny spolupracující na provozu rodinného závodu, a pokud se takto, jedná o člena rodiny spolupracujícího na provozu rodinného závodu, nemusí být splněna podmínka soužití dané osoby ve společné domácnosti podnikatele.

Důležité je si uvědomit a nezapomínat na to, že spolupracující osoba musí právě z titulu dané podnikatelské spolupráce plnit i řadu nutných povinností vůči úřadům a institucím.

Spolupracující osoba se musí povinně zaregistrovat na finančním úřadě u správce daně k dani z příjmů fyzických osob a pravidelně po celou dobu trvání spolupráce podávat přiznání k dani. Kromě uvedeného se musí spolupracující osoba registrovat jako OSVČ u zdravotní pojišťovny i na správě sociálního zabezpečení kvůli povinným odvodům zdravotního pojištění i důchodového pojištění a samozřejmě řádně odvádět příslušné částky.

Zahájení nebo i ukončení dané spolupráce musí spolupracující osoba nahlásit oběma zmíněným institucím do 8 dne od zahájení či ukončení podnikatelské spolupráce.

A další povinností, které se spolupracující osoba také nevyhne, je i podávání přehledů o příjmech a výdajích jak zdravotní pojišťovně, tak příslušné správě sociálního zabezpečení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Datum článku: 27. 03. 2023

Při podnikání musí podnikatel finančnímu úřadu nahlásit i to, když má v nějakém zdaňovacím období…

Více informací
Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací