Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zápočet pohledávek a závazků musí být vždy v souladu se zákonem o účetnictví i občanským zákoníkem

Ve vzájemných vztazích obchodních partnerů vždy vznikají pohledávky a proti nim závazky na obou stranách vztahu. Nejběžnějším způsobem vyrovnání mezi těmito partnery je splnění závazku, což u partnera znamená zánik pohledávky, ale není to jediný způsob vyrovnání. Zákony umožňují také vyrovnání prostřednictvím vzájemného zápočtu pohledávek a závazků. Při uvedeném procesu je ale vždy nutné postupovat dle pravidel občanského zákoníku respektive Nového občanského zákoníku a zákona o účetnictví.

Zápočet pohledávek a závazků musí být vždy v souladu se zákonem o účetnictví i občanským 2.jpg
Datum článku: 02. 02. 2022

Pokud obchodní partneři mají vůči sobě vzájemně pohledávky a z nich vzniklé závazky mohou se vyrovnat vzájemným nebo i jednostranným započtením

Pohledávky a závazky jsou přirozenou součástí každého obchodního vztahu a vznikají z každého vzájemného plnění. Z každé pohledávky vždy zákonitě vzniká závazek čili právo věřitele na splnění závazku. Občanský zákoník a zákon o účetnictví umožňují, aby obchodní partneři vzájemně vyrovnávali pohledávky a závazky, které proti sobě mají vzájemným započtením. Započtením pohledávky proti pohledávce stejného druhu u obchodního partnera se obě pohledávky vzájemně zruší v tom rozsahu, v jakém si vzájemně odpovídají, což znamená, že vztah je vyrovnán nebo alespoň částečně vyrovnán, když se pohledávky kryjí jen částečně.

Zákon o účetnictví stanoví pravidla a postupy, jak proces započtení provádět

Započtení a pohledávek a závazků může být prováděno podle zákona o účetnictví jedině tehdy, když se jedná o pohledávky stejného druhu, které se staly splatnými, a tedy přišel čas splnění dluhu.

Není tedy možné započítat například peněžní pohledávku proti nepeněžní a nelze započítávat pohledávku, dokud se nestane splatnou.

Než se přistoupí k samotnému procesu zápočtu pohledávek a závazků je velmi důležité dát protistraně vědět, že máme zájem o provedení uvedené záležitosti. Zásadní roli v daném procesu hraje dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků. Zákon sice výslovně nestanoví, že dohoda musí být písemná, což znamená, že je možné mít dohodu uzavřenu i ústně, ale praxe ukazuje, že písemná dohoda podepsaná oběma účastníky je vždy lepší a přispívá ke zdárnému a rychlému řešení záležitosti.

Dohoda o vzájemném započtení pohledávek by měla obsahovat identifikační údaje obou stran a přesné částky započítávaných pohledávek a závazků.

V dané záležitosti může dojít ke dvěma situacím, které je třeba do účetnictví uvést a informaci o nich dobře uschovat. Započítávané pohledávky a závazky se u obou stran rovnají, obě strany si započítávají stejné částky. Nebo může nastat druhá varianta, že se započítávané částky nerovnají. Na straně jednoho z účastníků tudíž zbývá dluh, který je nutné daným účastníkem uhradit. Informaci o uvedeném zbylém dluhu je třeba do dohody o vzájemném započtení uvést a důležité je hlavně přesně uvést tuto částku, která nebyla započtena a tudíž vyrovnána.

Po vzájemném zápočtu pohledávky ve stejné výši nastává tedy zánik závazku, ale účetní povinnosti ještě nekončí, protože je třeba ještě vyřešit čili zrušit případné opravné položky vytvořené k uvedené zaniklé pohledávce.

Pro zápočet pohledávek se používají účty 395 a 311. Pro zápočet závazků se používají účty 321 a 395. V případě že jde o nerovné započtení, zaznamená se v účetnictví ještě ona úhrada dluhu na účtech 221 a 311.

Započtení může být i aktem jednostranným

Ve výše uvedených řádcích jsme popsali situaci dohody, kdy se obě strany na zápočtu jednoznačně dohodnou. Zápočet může být i aktem jednostranným. Občanský zákoník totiž říká, že k započtení může jednou nebo druhou stranou dojít vždy jakmile jedné ze stran vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a současně i povinnost plnit svůj vlastní dluh protistraně. Každá ze zúčastněných stran může v takovém případě oznámit protistraně, že si započte pohledávku soupeře proti svému dluhu, který u soupeře má a vyrovná tím vazby. Pokud protistrana s navrženým postupem souhlasí a svůj souhlas nějakým způsobem jednoznačně prokazatelně projeví, nemusí být zápočet vzájemný, ale může být právě aktem jednostranným. Vždy je však o tomto jednostranném aktu vést záznam a protistranu o zápočtu předem uvědomit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací