Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zdaňovací období u silniční daně, daňové přiznání a kalendář 2014

Zdaňovací období u silniční daně (§ 13)

auto.jpg
Datum článku: 23. 07. 2014

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Vliv přestavby vozidla na daňovou povinnost (§ 14).

Provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.

Daňové přiznání (§ 15, § 16 a § 17).

Daňové přiznání podává poplatník, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (např. za rok 2013 do 31. 1. 2014), a to i tehdy, zpracovává-li přiznání daňový poradce, nebo jedná-li se o poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek je v insolvenčním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b).

Poplatník je povinen si daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit zvolený postup při placení záloh. U téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.

Plátce daně, který provozuje vozidlo se sníženou sazbou podle §6 odst. 9, nepodává daňové přiznání, nemá-li již daňovou povinnost u dalšího vozidla.

Úrok z prodlení, který vznikl u daně v důsledku prodlení, které nastalo před stanovením daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.

Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, neobsahuje odlišnou úpravu.

Správce daně v platebním výměru (dodatečném platebním výměru) na daň silniční neuvádí základ daně.

Nový poplatník má vůči správci daně registrační povinnost ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle §10 odst. 1.

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda ČR  na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu: 7b) provést úpravu sazeb daně, zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Poznámky:

1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 2 obchodního zákoníku; § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 18 odst. 3 a následující zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.
2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
2a) § j odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3b) § 22 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 21 zákona č. 513/1991 Sb.
3c) § 65 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
3e) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4a) § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
4c) § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
7a) § 63 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7b) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Daňový kalendář pro silniční daň na rok 2014.

31. 1. 2014 – daňové přiznání a daň za rok 2013
15. 4. 2014 – termín splatnosti zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2014
15. 7. 2014 – termín splatnosti zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2014
15. 10. 2014 – termín splatnosti zálohy na daň silniční za III. čtvrtletí 2014
15. 12. 2014 – termín splatnosti zálohy na daň silniční za měsíc říjen a listopad 2014.

Legislativa:

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani silniční).

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Autobusoví a nákladní dopravci žádají vládu o pomoc také nějakou tou daňovou kompenzací

Autobusoví a nákladní dopravci žádají vládu o pomoc také nějakou tou daňovou kompenzací

Datum článku: 02. 06. 2020

O tom, že profesionální řidiči mají také nesnadný výdělek, si příslušníci dané profese zpívali už dávno před…

Více informací
Finanční úřady budou mít od dvacátého až do posledního ledna prodlouženu otevírací dobu

Finanční úřady budou mít od dvacátého až do posledního ledna prodlouženu otevírací dobu

Datum článku: 20. 01. 2020

Do konce ledna je nutné vyřídit přiznání a s tím související záležitosti u daně z nemovitých věcí i daně…

Více informací
Silniční daň musí podnikatelé i v roce 2020 doplatit do posledního ledna a zapomenout se nesmí ani na podání přiznání

Silniční daň musí podnikatelé i v roce 2020 doplatit do posledního ledna a zapomenout se nesmí ani na podání přiznání

Datum článku: 17. 01. 2020

Pro podnikatele, kteří k podnikatelské činnosti používají auto registrované v ČR, přichází každý rok s koncem…

Více informací
Cestovní náhrady mají také své limity pro daňovou uznatelnost

Cestovní náhrady mají také své limity pro daňovou uznatelnost

Datum článku: 21. 11. 2019

Pokud zaměstnavatel posílá své zaměstnance na pracovní cesty, má ze zákona povinnost poskytovat jim také cestovní…

Více informací