Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zdravotní a sociální pojištění a práce v zahraničí

Letní období láká třeba jen k vyzkoušení práce v zahraničí ještě více než jiná část roku. Vždy když se člověk rozhodne takovou práci zkusit, nesmí zapomenout si ještě předem začít vyřizovat povinné záležitosti ohledně zdravotního a sociálního pojištění. Tyto povinnosti zejména ohledně zdravotního pojištění se týkají každého včetně studentů a OSVČ, ať už na práci do zahraničí odchází na delší či kratší dobu.

Zdravotní a sociální pojištění a práce v 2.jpg
Datum článku: 21. 06. 2022

Povinnosti ohledně zdravotního pojištění při práci v zahraničí je nutné si předem zjistit a plnit zvláště pečlivě

Jak je upozorněno téměř v každém článku na tomto portálu, který se týká zdravotního pojištění a zdraví, tak pravidelnou platbu zdravotního pojištění musí mít vždy nějakým způsobem vyřešenu každý občan. To znamená, buď za něho musí být odváděno zdravotní pojištění státem nebo zaměstnavatelem nebo si je musí odvádět sám jako OSVČ případně jako osoba bez zdanitelných příjmů čili OBZP. Povinnost vyřešit si zdravotní pojištění zůstává samozřejmě i všem občanům, kteří chtějí na kratší či delší dobu naši zemi opustit a pracovat v zahraničí.

Každý občan, včetně například studentů brigádníků, odcházející do zahraničí cíleně za prací si musí začít řešit záležitosti ohledně zdravotního a často i sociálního pojištění již před odjezdem.

Každý občan, který odchází z ČR do jiné země a za prací, má povinnost nahlásit ještě před odjezdem tento svůj úmysl zdravotní své tuzemské pojišťovně. Většinou totiž platí povinnost odhlásit se z tuzemského zdravotního pojištění a vrátit i tuzemský průkaz pojištěnce, protože platí pravidlo, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění vždy pouze v jednom státě a to ve státě výkonu výdělečné činnosti.

Platí tedy, že pokud má člověk před odjezdem za prací do zahraničí již podepsanou smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem. Musí ještě před odjezdem svůj úmysl nahlásit zdravotní pojišťovně, nahlásit jí datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí a vrátit tuzemský průkaz pojištěnce.

Zdravotní pojišťovna, pokud se nejedná o pojištěnce, na něhož se vztahuje výjimka, následně pojištěnce ze svého systému vyřadí a vystaví potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný v tuzemsku, který pojištěnec odevzdal. Potvrzení bude platit do data nahlášeného začátku pracovní činnosti v zahraničí. Od okamžiku, kdy práce v zahraničí započne, začne být i zdravotní pojištění hrazeno ve státě, v němž osoba pracuje a dostane i tamní průkaz pojištěnce.

Pozor na výjimky, které se často týkají studentů a brigádnických prací a kdy občan zůstává pojištěncem v ČR a někdy si zálohy na pojistné musí platit jako OBZP

Jak je řečeno výše, existují výjimky, kdy občan ČR i při práci v zahraničí zůstává pojištěncem v ČR a ze zdravotního pojištění se dotyčná osoba neodhlašuje a zůstává mu i v tuzemsku vydaný evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) s nímž má ve státech řídících se pravidly EU stejná práva při čerpání zdravotní péče jako místní občané v rámci povinného zdravotního pojištění. Tyto výjimky se týkají prací, u nichž se nepožaduje účast v sociálním systému, týká se to některých brigádnických prací zejména u studentských brigád. Avšak pozor u studentských brigád v zahraničí může poměrně často nastat situace, že tam při daném druhu práce student právě není zdravotně pojištěn a zůstává tedy pojištěncem v systému ČR, ale musí si při tom v tuzemsku hradit pojistné sám jako OBZP. Pokud tedy plánuje práci v cizině student, rozhodně se vyplatí se předem ohledně podmínek zdravotního pojištění informovat.

Odhlášení z tuzemského zdravotního pojištění se dá sice provést i ve chvíli začátku práce v cizině, ale může to přinést problémy

Samozřejmě, že člověk může odjet do zahraničí a až tam se rozhodnout, že tam chce zkusit pracovat. Jako turista je dotčený samozřejmě pojištěncem domovského státu, ale ve chvíli, kdy se rozhodne, že v cizině bude pracovat a najde si práci, nastává mu opět povinnost nahlásit tuto práci zdravotní pojišťovně v ČR a vrátit jí vydaný průkaz pojištěnce. Uvedené povinnosti je třeba splnit do 8 dne od zahájení práce v zahraničí. Může se zde stát, že než se záležitost vyřídí, mohou v ČR vzniknout nějaké dny neuhrazeného zdravotního pojištění a pojistné bude třeba později doplatit.

Sociální pojištění a práce v zahraničí

Ohledně sociálního pojištění nastává při práci v zahraničí většinou podobná povinnost jako v případě pojištění zdravotního. Po dobu zaměstnání občana ČR v zahraničí podléhá dotyčný zaměstnanec právním předpisům o sociálním pojištění státu. v němž je zaměstnán a je zde za něho odváděno sociální pojištění.

Pokud dochází k ukončení pracovní činnosti v ČR, provede se odhlášení ze sociálního pojištění ke dni skončení pracovní činnosti. Za zaměstnance provede odhlášení ze sociálního pojištění zaměstnavatel. OSVČ se musí ze sociálního pojištění na ČSSZ odhlásit samostatně.

Zaměstnanec tedy vůči ČSSZ při odchodu za prací do ciziny povinnost odhlášení z pojištění nemá, protože ji za něj provede tuzemský zaměstnavatel, ale neškodí se také ohledně uvedeného pojistného před odchodem poradit.

Sociální pojištění při práci v cizině opět vyřizuje za zaměstnance zahraniční zaměstnavatel a zaměstnanec tam je tedy většinou opět sociálně pojištěn ode dne, kdy v dané zemi začal oficiálně pracovat čili ode dne vzniku pracovního poměru.

OSVČ a zdravotní a sociální pojištění při práci v cizině

Pokud se pro práci v cizině rozhodne OSVČ bude mít o troch více povinností než zaměstnanec či student a různé odlišnosti budou záležet i na dalších okolnostech.

Pokud se jedinec, který je v tuzemsku OSVČ rozhodne pro práci v cizině, musí danou skutečnost sama nahlásit jak tuzemské zdravotní pojišťovně, tak ČSSZ respektive místně příslušné OSSZ.

Pokud bude OSVČ pracovat v zemi která je členem EU bude podléhat stejným pravidlům právům a povinnostem jako občané dané země

Pokud se OSVČ odhlásí tuzemským úřadům z povinností a odejde pracovat do ciziny v rámci EU. Bude podléhat ohledně odvodů zdravotního i sociálního pojištění jako OSVČ právním předpisům daného státu. Pokud se v dané zemi nebude živit jako OSVČ, ale bude zaměstnancem, budou pro ni platit pravidla popsaná ohledně zaměstnanců výše.

Pokud bude OSVČ pracovat jen krátce a současně bude chtít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v ČR, může požádat o příslušné potvrzení a hradit odvody v ČR

Pokud OSVČ předem ví, že v zahraničí bude pracovat jen po dobu kratší než dva roky a nechce zde ukončovat podnikání, nemusí a může zde nadále odvádět zdravotní i sociální pojištění, o čemž dostane potvrzení. V dané situaci musí OSVČ o svém úmyslu informovat předem úředníky na místně příslušné správě sociálního zabezpečení čili OSSZ, KSSZ či PSSZ a požádá o vystavení speciálního formuláře A1 takzvaného vyslání. Formulář je dokladem že dotčená osoba hradí odvody na zdravotní a sociální pojištění v ČR. Po příchodu do země, kde pracuje, podléhá samozřejmě pravidlům dané země, může zde žádat i o sociální dávky a má nárok se prokazovat v tuzemsku vydaným evropským průkazem zdravotní pojišťovny a na jeho základě má také nárok být v případě potřeby ošetřena v nezbytném rozsahu odpovídajícím péči dané země.

Pokud chce OSVČ delší dobu podnikat ve více zemích současně

Když chce OSVČ podnikat delší dobu ve více zemích současně, musí si v tuzemsku požádat opět na příslušné správě sociálního zabezpečení o vystavení formuláře s označením A pro souběh podnikatelských aktivit. V daném formuláři na základě informací od podnikatele ČSSZ rozhodne, ve které zemi bude OSVČ odvádět povinné platby na zdravotní a sociální pojištění. Do doby než bude o dané skutečnosti rozhodnuto, odvádí podnikatel dané odvody v ČR. V případě, že je rozhodnuto, že podnikatel má odvádět platby v jiné zemi než ČR, tak se peníze uhrazené v tuzemsku podnikateli vrátí a ten je odvede do příslušné země.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací