Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zvyšování mezd plánuje velká část firem i pro rok 2023

Zvyšování mezd je citlivým a současně vždy napjatě očekávaným krokem, ať už jsou podmínky pro daný krok příznivější či méně příznivé. Povzbuzující zprávou je, že i přes současné nedobré ekonomické podmínky většina firem na zvyšování mezd myslí a hodlá je uskutečňovat i v roce 2023, jak jen to bude možné.

Zvyšování mezd plánuje velká část firem i pro  2.jpg
Datum článku: 31. 10. 2022

Mzdy rostou v roce 2022 a posunou se výš i v roce 2023, i když to nebude navýšení plně kryjící dopady inflace

Mnoho lidí může mít v současné tíživé ekonomické situaci pocit, že zvyšování mezd se zcela zastavilo a jejich pracovní nasazení již není ceněno tak jako před rokem či dvěma. V pohledu do nejbližší budoucnosti čili roku 2023 se však ohledně zvyšování mezd zračí ještě větší pesimismus.

Průzkumy ohledně zvyšování mezd prováděné mezi zaměstnavateli však zcela pesimisticky nevyznívají a ukazují, že se naopak zaměstnavatelé i přes nelehké podmínky snaží mzdy svých pracovníků zvedat a pokračovat v tom hodlají i v roce 2023.

Většina tuzemských zaměstnavatelů, pokud vyloženě neřeší existenční krizi, si velmi dobře uvědomuje, že současná vysoká inflace, vysoké ceny energií i další ekonomické rány osudu dopadají i na jejich zaměstnance a snaží se navyšovat jejich mzdové ohodnocení, tak jak jim situace dovoluje. Průzkumy, například personální agentury Ranstad, jednoznačně hovoří o tom, že mnoho firem přidalo během roku 2022 zaměstnancům na mzdách již dvakrát a další mzdová motivace se chystá i v roce 2023. Dokonce se ukazuje, že ač většina firem, které si zvýšení mezd zaměstnancům na jaře plánovala, byla nakonec štědřejší a místo plánovaných pěti procent se mzdy mnohde zvýšily o 10 a více procent a s dalšími úpravami mezd se počítá i v roce následujícím.

Samozřejmě neprobíhá a ani nebude probíhat všude stejně. Mzdy se více zvyšují zejména ve strojírenství, průmyslu, výrobě, ale i v dopravě. Jen menší část firem asi sedm procent si mohla dovolit navýšit mzdy v roce 2022, tak, aby to pokrylo inflaci čili o 11 až 20 procent a nedá se předpokládat ani pro rok příští, že by navýšení mezd zvládalo držet krok s inflací.

Většina firem si ale uvědomuje jak klíčové je zvyšování mezd pro udržení zaměstnanců a chce nechat zvýšení pocítit zaměstnancům i v roce 2023

I když si větší část firem uvědomuje, že ani v roce 2023 nebude moci navýšit mzdy svých zaměstnanců, tak, aby jim to plně kompenzovalo inflaci, chce finanční motivaci svým pracovníkům v podobě zvýšení mezd dát. Většina zaměstnavatelů si totiž i přes současné nepříznivé podmínky uvědomuje, jak klíčovou roli má i drobný růst mezd na udržení zaměstnance ve firmě. Nedostatek pracovníků a potřeba udržet si zejména kvalitní pracovní síly je problematika na, kterou se zaměstnavatelé musí soustředit stále stejně ostražitě a i proto se zaměstnancům přidávat bude, i když mnohde třeba jen nějakým jednorázovým bonusem.

Nejen nástupní výše mzdy, ale i to zda se průběžně vyvíjí směrem vzhůru a to zda je naděje na nějaký finanční bonus bývá jednou z nejzásadnějších věcí, když si zaměstnanci vybírají zaměstnavatele či se rozhodují pro změnu zaměstnání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací