Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak probíhá daňová exekuce?

Daňová exekuce, jež je procedurou vymáhání nedoplatku, musí být prováděna podle zákonem stanovených postupů, což zajišťuje, aby byly dodrženy všechny právní předpisy a aby proces byl spravedlivý pro všechny zúčastněné strany. Pokud daňový řád neurčuje jinak, při provádění daňové exekuce se postupuje podle pravidel stanovených občanským soudním řádem, který poskytuje rámec a konkrétní kroky, jak mohou úřady postupovat při vymáhání dluhů.

Exekuční srážky ze mzdy a důchodů v roce 2023 a c 2.jpg
Datum článku: 31. 05. 2024


Prvním krokem v celém procesu je výzva k úhradě nedoplatku. Tuto výzvu zasílá finanční úřad dlužníkovi, což je obvykle provedeno formou doporučeného dopisu. Výzva jasně stanovuje výši dlužné částky a poskytuje dlužníkovi určitý časový rámec, do kdy by měl nedoplatek uhradit. Tento krok je velmi důležitý, neboť dává dlužníkovi poslední šanci dobrovolně splnit své povinnosti a zabránit tak dalším, mnohem invazivnějším krokům.


Pokud dlužník nereaguje na výzvunedoplatek neuhradí v určené lhůtě, následuje samotný proces exekuce. Tento proces může probíhat několika způsoby, které jsou přesně stanoveny daňovým řádem a občanským soudním řádem.

Jedním ze způsobů je postižení majetkových práv dlužníka. To může zahrnovat srážky ze mzdy, kde je dlužníkovi pravidelně strhávána část jeho výdělku až do splacení celé dlužné částky. Další možností je přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, což znamená, že finanční úřad nařídí bance, aby z dlužníkova účtu odebrala potřebnou částku. Podobně může být přikázána jiná peněžitá pohledávka nebo mohou být postižena jiná majetková práva, což může zahrnovat například akcie, podíly ve společnostech či další finanční aktiva.


Kromě majetkových práv může finanční úřad přistoupit i k prodeji movitých a nemovitých věcí dlužníka. Prodej movitých věcí, jako je například auto, nábytek či elektronika, probíhá obvykle formou dražby, kde se tyto věci prodávají nejvyšší nabídce. Prodej nemovitých věcí, jako jsou domy nebo byty, je obdobně prováděn přes dražby s cílem získat finanční prostředky na úhradu dluhu.


Celý proces daňové exekuce musí být pečlivě zdokumentován. Vykonavatel nejenže zaznamená veškeré kroky písemnou formou, ale také pořizuje obrazové záznamy, což slouží jako důkazní materiál a zajišťuje transparentnost a správnost provedených úkonů. Tyto záznamy jsou pak použity ve správních či soudních řízeních, pokud dojde k jakýmkoli sporům o správnost a zákonnost provedené daňové exekuce.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter