Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení za rok 2020 v roce 2021

Novelizace daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021kromě změn termínů pro podávání daňového přiznání, vnesla změny také do lhůt podání Přehledů pro zdravotní pojišťovny i podání Přehledů pro správu sociálního zabezpečení. Každý podnikatel si tedy musí pohlídat, aby Přehledy za rok 2020 odevzdal ve správné lhůtě podle svého podnikání a podle toho jaký způsob a lhůtu si zvolí pro podání přiznání.

Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabez 2.jpg
Datum článku: 15. 02. 2021

Podání přehledů zdravotním pojišťovnám za rok 2020

I po změně daňového řádu mají zdravotní pojišťovny ohledně povinnosti podání Přehledu o příjmech a výdajích stejné klíčové pravidlo. Toto pravidlo zní, že povinnost podání Přehledu pro všechny zdravotní pojišťovny, u nichž byl podnikatel v uplynulém období pojištěn, musí být splněna nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Toto pravidlo sice platí i pro Přehledy podávané za rok 2020, ale pozor lhůt pro podání přiznání k dani z příjmů je více a podání přehledů nejen pro zdravotní pojišťovny je třeba tomu uzpůsobit stejně jako případnou úhradu nedoplatků.

OSVČ bez přiznání musí Přehled pro zdravotní pojišťovny odevzdat do 8. dubna 2021

Stejně jako v letech minulých platí, že povinnost podání Přehledů se týká úplně všech registrovaných OSVČ, tedy i těch, které nemají povinnost za dané období podávat přiznání k dani. Uvedená skupina musí mít podání Přehledů pro zdravotní pojišťovny splněnu nejdříve už do 8. dubna 2021.

Osoby, které budou podávat přiznání samy v první základní lhůtě

Osoby, které mají ze zákona povinnost podat daňové přiznání a za rok 2020 si budou tuto povinnost plnit samy bez pomoci daňového poradce a nebudou využívat speciální možnost pro elektronické přiznání, musí Přehled zdravotní pojišťovně odevzdat do pondělí 3. května 2021.

Při využití prodloužené lhůty pro elektronické přiznání je na Přehled čas až do 1. června

Ano v roce 2021 je zde speciální možnost pro OSVČ, které si budou přiznání podávat samostatně formou elektronického podání. Uvedené osoby mohou využít speciální prodlouženou lhůtu pro přiznání, která je v takovém případě až do 3. května 2021 a tím pádem se jim prodlouží i lhůta pro Přehled, který musí v dané situaci odevzdat do 1. června 2021.

OSVČ, které budou podávat přiznání s poradcem, to musí zdravotní pojišťovně nahlásit předem a na Přehled mají čas až do 2. srpna 2021

Nejdelší lhůtu na podání Přehledů pro zdravotní pojišťovny za rok 2020 mají v roce 2021 OSVČ, kterým bude přiznání podávat daňový poradce. Na odevzdání Přehledu pro pojišťovny mají tito podnikatelé lhůtu až do 2. srpna 2021. Ale pozor přiznání s poradcem je nutné v daném případě zdravotní pojišťovně nahlásit předem nejpozději do 30. dubna 2021.

Případný doplatek chybějícího pojistného je třeba i v roce 2021 uhradit do osmého dne, ve kterém byl či měl být podán Přehled.

Lhůty pro povinné podání přehledů pro správu sociálního zabezpečení

Také Okresní správě sociálního zabezpečení musí OSVČ ve správné lhůtě zaslat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Podobně jako v případě Přehledů pro zdravotní pojišťovny je nutné si vybrat tu správnou lhůtu podle toho, jakou formou bude podnikatel podávat přiznání k dani a jestli se bude přiznávat s poradcem či bez daňového poradce.

Pozor v Přehledu na řádky 42 až 44, co v nich bude vyplněno, rozhodne o případné sankce za pozdní podání

Také u přehledu pro správu sociálního zabezpečení za rok 2020 platí lhůty prakticky stejné jako u přehledů pro zdravotní pojišťovny.

OSVČ, které odevzdají přiznání v základní lhůtě do 1. dubna 2021, ať už samostatně či s poradcem, musí Přehled OSSZ odevzdat nejpozději do 3. 5. 2021.

Když OSVČ bude podávat přiznání samostatně elektronicky po 1. 4. 2021, Přehled pro OSSZ musí odevzdat nejpozději do 1. 6 2021.

Když bude OSVČ přiznání odevzdávat samostatně neelektronicky  po 1. 4. nedostane pokutu, pokud Přehled odevzdá do 3. 5. 2021.

Když bude OSVČ podávat přiznání s poradcem má na podání Přehledu bez sankcí čas až do 2. 8. 2021.

Jak je, však naznačeno výše bude letos pro případné pokuty za pozdní podání, velmi klíčové co bude uvedeno v řádcích 42 až 44. V řádku 42 Přehledu je třeba uvést datum podání daňového přiznání a podle této kolonky pak správně vyplnit i řádek 43 a 44. Do řádku 43 je třeba označit, jestli bylo přiznání podáno elektronicky a do řádku 44 je třeba napsat Ano, pokud bylo přiznání podáváno s poradcem nebo ne, když nebylo podáváno s poradcem. Pokud OSVČ uvedené údaje nevyplní, bude ještě vyzván k nápravě a když vyplní ano, pak se vyhne, pokutě protože splní předepsané podmínky. Pokud řádky 43 ani 44 vyplněny nebudou, bude se za den lhůty podání Přehledu považovat termín 3. 5. 2021.

Na straně druhé je u Přehledu pro správu sociálního zabezpečení ještě jedna novinka. U této písemnosti se již nemusí dopředu sociální správě oznamovat, že přiznání bude pro OSVČ zpracovávat poradce. Stačí, když toto sdělení bude uvedeno právě v přehledu na řádku 44.

Způsob podání přehledů

Přehled zdravotní pojišťovně je možné podat ve formátu PDF datovou schránkou nebo elektronicky prostřednictvím portálů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Přehled okresní správě sociálního zabezpečení lze zaslat v listinné podobě nebo elektronicky ve formátu PDF datovou schránkou  nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Silniční daň je nutné přiznat i zaplatit nejpozději poslední lednový den i v roce 2022

Silniční daň je nutné přiznat i zaplatit nejpozději poslední lednový den i v roce 2022

Datum článku: 14. 01. 2022

Povinnost přiznat a zaplatit silniční daň musí podnikatelé, kterých se týká i v roce 2022. Podat přiznání…

Více informací
Prokázání příjmů bankám při paušální dani půjde nejčastěji, ale ne vždy výpisem z účtu

Prokázání příjmů bankám při paušální dani půjde nejčastěji, ale ne vždy výpisem z účtu

Datum článku: 12. 01. 2022

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od starostí s administrativou, ale na druhé straně, jak už informoval…

Více informací
Vyplácení kompenzačního bonusu za konec listopadu a prosinec 2021 začalo

Vyplácení kompenzačního bonusu za konec listopadu a prosinec 2021 začalo

Datum článku: 12. 01. 2022

Podnikatelé, jejichž podnikání koncem listopadu a v prosinci roku 2021 opět omezila covidová opatření, si mohou…

Více informací

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022 nepřekročí jeden milion korun. I uvedená záležitost má stanovenu lhůtu do kdy je nutné se přihlásit, aby bylo možné v daném roce onen způsob plnění podnikatelských daňových povinností používat.

Konec lhůty pro připojení se k režimu paušální daně vyprší 10. ledna

Finanční správa upozorňuje všechny zájemce z řad drobných OSVČ, kteří se chtějí pro rok 2022 nově registrovat do režimu paušální daně a ulehčit si tím podnikatelskou administrativu, že se musí v několika následujících dnech rozhodnout s přihlášení realizovat. Jak je řečeno v úvodu lhůta pro daný krok vyprší 10. ledna 2022.

Kdo přihlášení do uvedeného data nestihne, bude se moci účastníkem paušální daně stát až v roce 2023. Přihlášení samotné může sice uskutečnit třeba klidně na podzim roku 2022, ale aktivním účastníkem se stane až od roku následujícího pokud bude splňovat podmínky pro daný režim.

Uvedenými podmínkami není jen nepřekročení daného limitu ročního příjmu, jak je uvedeno výše. OSVČ, která chce uvedený daňový režim používat, musí splňovat také to, že je OSVČ v souladu se zákonem upravujícím důchodové pojištění i zákonem upravujícím podmínky veřejného zdravotního pojištění na kterou se vztahují předpisy pro plnění daného pojištění a není vyňata z povinnosti platit pojistné na tato pojištění.

Dále musí být splněna podmínka, že uvedená OSVČ není plátcem DPH ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti ani nevykonává činnost, z níž plynou příjmy ze závislé činnosti. Důležité pro vstup do režimu paušální daně je také nebýt dlužníkem v insolvenčním řízení.

Pokud OSVČ všechny uvedené podmínky splňuje, jak je žádáno, jejímu vstupu do paušální daně nic nebrání a stačí podat oznámení o vstupu do režimu správci daně. Oznámení je třeba podat písemně právě nejpozději poslední den lhůty, která je pro daný úkon zákonem vymezena, tj. právě zmíněný 10. lednový den.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí mít předepsanou formu

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí být podáno buď elektronicky prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře, nebo na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí odeslaném přes datovou schránku poplatníka.

OSVČ, které již v daném režimu fungovaly v roce 2021 a budou pokračovat, se opakovaně hlásit nemusí

Možnost využití uvedeného daňového režimu pro drobné podnikatele vznikla od začátku roku 2021, a podnikatelé, kteří již režim v roce 2021 aktivně užívali, nemusí přihlášení nijak obnovovat a znovu hlásit, pokud chtějí pokračovat a nadále splňují podmínky pro účast v paušální dani.

Paušální daň je jedinou povinnou měsíční platbou, která v sobě obsahuje minimální povinné měsíční pojistné na zdravotní pojištění, minimální pojistné na sociální pojištění a také daň z příjmu ve výši 100 Kč. Jediné co si musí podnikatel pohlídat, aby platba byla uhrazena za všechny měsíce kalendářního roku v takové výši jaká je pro konkrétní rok platná. Pro  rok 2022 je uvedená platba 5994 Kč a tato platba musí být zaplacena za každý měsíc roku 2022. V roce 2021 byla platba o 525 Kč nižší. Poplatníci, kteří systém používali již loni, museli částku k platbě od ledna 2022 patřičně navýšit a je třeba zkontrolovat, zda na navýšení nezapomněli, aby jim i v roce 2022 odcházela ke dvacátému dni v měsíci.